Försöksverksamhet med HCT-fordon

Regelverket kring försöksverksamheten med HCT-fordon (High Capacity Transport) har ändrats under 2018 i och med att den nya belastningsklassen BK4 infördes och implementerades vid halvårsskiftet 2018. BK4 innebär i korthet fordonskombinationer upp till och med 25,25 meters längd och maximal bruttovikt på 74 ton. Axel- och axelgruppsbelastningar är i stort desamma som för BK1, se detaljer här och i bruttoviktstabellerna. Därtill finns en del tekniska krav på fordonen vilka specificeras här.

Det upplåtna vägnätet är ännu så länge ganska begränsat men är under uppbyggnad. Trafikverket uppdaterar en webbsida några gånger per år med information om vilka vägar som är upplåtna och/eller föreslagna. Trafikverket har också en BK4-sida där allmänna regler och bestämmelser finns att tillgå.

Då BK4 nu är implementerat har möjligheterna att få tillstånd för sådana fordon utanför BK4-vägnätet upphört. Däremot kan det gå att få tillstånd för längre och/eller tyngre fordonskombinationer. Dessa tillstånd ges av Transportstyrelsen i samråd med Trafikverket och berörda väghållare.

Försöksverksamhet med längre fordonskombinationer

Transportstyrelsen har satt upp ett antal krav för att bevilja tillstånd för försöksverksamhet med längre och/eller tyngre fordonskombinationer. Redan här är det läge att poängtera att tillstånd endast kan medges för försöksverksamhet, och försöksverksamhet måste kunna avrapporteras på ett trovärdigt sätt. Ingen myndighet kan medge tillstånd för någon, bara för att denne ska få en konkurrensfördel.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats eller ladda ner en enkel Word-mall med instruktioner här. Observera att Transportstyrelsen tar ut en avgift för arbetet med ansökan (1 400 kr/timme, januari 2023).  Ansökan om tillstånd skickas till vag@transportstyrelsen.se

Öppna mall för ansökan i Word

Mer från Trafikverkets beredningsgrupp

Som stöd till de som önskar söka tillstånd för så kallade HCT-kombinationer har Trafikverket bildat den så kallade Beredningsgruppen. Gruppen leds av Skogforsk och består av en handfull representanter från fordonstillverkare och Trafikverket. Gruppens uppgift är att bistå sökanden och granska ansökningar dels för att säkerställa att de är kompletta, dels för att värdera forskningsupptaget i ansökan så att det är relevant. Gruppen har inga befogenheter att fatta beslut om eventuella tillstånd utan skall vara just ett bollplank som ska säkerställa att de ansökningar som kommer in till myndigheterna är snabba och lättarbetade för dem.

Det går utmärkt att komma med ofärdiga ansökningar för att diskutera idén eller bara ringa och fråga. Beredningsgruppen har inte juridiskt bindande tystnadsplikt angående projektförslag men om önskemålet är att projektidén inte diskuteras utanför gruppen respekterar vi självfallet det.

Beredningsgruppen nås enklast genom att kontakta Henrik von Hofsten