Försöksverksamhet med HCT-fordon

Regelverket kring försöksverksamheten med HCT-fordon (High Capacity Transport) har ändrats under 2018 i och med att den nya belastningsklassen BK4 infördes och implementerades vid halvårsskiftet 2018. BK4 innebär i korthet fordonskombinationer upp till och med 25,25 meters längd och maximal bruttovikt på 74 ton. Axel- och axelgruppsbelastningar är i stort desamma som för BK1, se detaljer här och i bruttoviktstabellerna. Därtill finns en del tekniska krav på fordonen vilka specificeras här.

Det upplåtna vägnätet är ännu så långe ganska begränsat men är under uppbyggnad. Trafikverket uppdaterar en webbsida några gånger per år med information om vilka vägar som är upplåtna och/eller föreslagna. Trafikverket har också en BK4-sida där allmänna regler och bestämmelser finns att tillgå.

Då BK4 nu är implementerat har möjligheterna att få tillstånd för sådana fordon utanför BK4-vägnätet begränsats kraftigt (se nedan). Däremot kan det ofta gå att få tillstånd för längre och/eller tyngre fordonskombinationer. Dessa tillstånd ges av Transportstyrelsen i samråd med Trafikverket och berörda väghållare.

Försöksverksamhet med längre fordonskombinationer

Transportstyrelsen har satt upp ett antal krav för att bevilja tillstånd för försöksverksamhet med längre och/eller tyngre fordonskombinationer. Redan här är det läge att poängtera att tillstånd endast kan medges för försöksverksamhet, och försöksverksamhet måste kunna avrapporteras på ett trovärdigt sätt. Ingen myndighet kan medge tillstånd för någon, bara för att denne ska få en konkurrensfördel.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats eller ladda ner en enkel Word-mall med instruktioner här. Observera att Transportstyrelsen tar ut en avgift för arbetet med ansökan (1 400 kr/timme, 2019).  Ansökan om tillstånd skickas till vag@transportstyrelsen.se

Öppna mall för ansökan i Word

Fortsatta försök med 74 tons fordons­kombinationer

Efter påtryckningar har Trafikverket öppnat för att vissa projekt kan komma att få fortsätta trafikera BK1-vägnätet med 74 tonsfordon. Detta under följande förutsättningar.

Det ska vara ett befintligt projekt som haft ett undantag med giltighetstid till och med 2019-06-30 och som kan fortsätta med befintligt fordon. Inga nya undantag.

Försöket skall innefatta Tekniska och/eller konstruktionsmässiga prövningar av fordonen eller fordonskombinationen. Bränslebesparing räcker inte som forskning utan notera just orden tekniska och/eller konstruktionsmässiga. Det behöver inte vara något helt nytt som aldrig tidigare testats utan det kan räcka med exempelvis en tidigare oprövad kombination av fordon. Logistiska upplägg samt intermodalitet är intressant men bör nog innehålla någon form av ny teknik för att bli aktuell.

Projektet skall stödjas av en forskningsinstitution, universitet eller fordonstillverkare som garanterar resultatspridning. Vem och hur skall framgå i ansökan.  Det är få åkerier som har kapacitet att bedriva trovärdig forskning på egen hand. Det kan därför starkt rekommenderas att någon forskningsutförare knyts till projektet. Ofta kan institutioner som RISE, VTI, CLOSER, de tekniska universiteten eller lastbilstillverkarna vara behjälpliga. Skogforsk är också intresserade om projektet har någon bra skoglig koppling.

Kvartalsvisa bränsleuppföljningar till Demonstrationsprojektet kommer att avkrävas.

Trafikverket är tillståndsmyndighet (Lars Östman)
Skicka ansökan till Transportdispenser@Trafikverket.se Märk brevet ”Ansökan HCT”.

Mer från Trafikverkets beredningsgrupp

Ett starkt önskemål från såväl Trafikverket som Transportstyrelsen är att ansökan komuniceras med den så kallade Beredningsgruppen. Gruppen leds av Skogforsk och består av en handfull representanter från fordonstillverkare och trafikmyndigheterna. Gruppens uppgift är att granska ansökningar dels för att säkerställa att de är kompletta, dels värdera forskningsupptaget i ansökan så att det är relevant. Gruppen har inga befogenheter att fatta beslut om eventuella tillstånd utan skall vara just ett bollplank som ska säkerställa att de ansökningar som kommer in till myndigheterna är snabba och lättarbetade för dem.

Det går utmärkt att komma med ofärdiga ansökningar för att diskutera idén eller bara ringa och fråga. Beredningsgruppen har inte juridiskt bindande tystnadsplikt angående projektförslag men om önskemålet är att projektidén inte diskuteras utanför gruppen respekterar vi självfallet det.

Beredningsgruppen nås enklast genom att kontakta 

Henrik von Hofsten