Hopp om snabbare införande av BK4

Skogsindustrierna har, i dialog med Infrastrukturministern och regeringspartierna samt med stöd av Nationella godstransportrådet, fått igenom en skrivning i regeringens regleringsbrev till Trafikverket för 2020.

sidan 7, punkt 19 kan läsas:

19. Implementering av bärighetsklass 4

Trafikverket ska upprätta en genomförandeplan avseende hur delar av det statliga vägnätet avses att upplåtas för bärighetsklass 4 (BK4). Planen ska omfatta en redogörelse av hur stor andel av det statliga vägnätet som har upplåtits för BK4. Trafikverket ska även redogöra för hur myndigheten bidrar med generell information till kommuner och andra väghållare i frågor rörande upplåtande av vägnät för BK4. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 23 april 2020.

Det hade naturligtvis varit önskvärt att genomförandeplanen varit tidsatt, där Skogsindustrierna ville se att det statliga BK4-vägnätet omfattar 50 procent av BK1-vägnätet till 2024 samt att hela BK1-vägnätet har omvandlats till BK4 senast 2029. Förhoppningsvis använder regeringen den genomförandeplan de får av Trafikverket i april som grund för kommande beslut som skyndar på implementeringen. Det är inriktningen i Skogsindustriernas arbete.

”Naturligtvis bidrar alla inom skogsindustrin, skogsbruket och forskningen med underlag och försök i frågan om 74 ton och BK4. Många andra organisationer, branscher och företag, speciellt alla ni som är med i ETT-projektet, bidrar också såklart i arbetet med att genomföra BK4. Det är genom gemensamt arbete i frågan som vi har lyckats nå så långt som vi har. Utan bra faktaunderlag, samsyn och lyckosamma praktiska försök hade det inte gått att genomföra regeländringarna eller att få politiskt gehör för frågan.” – Karolina Boholm, Skogsindustrierna.


Visa alla nyheter