Gå till:

Buntning kan effektivisera skogsbränsleskörden

Skogforsk har tillsammans med finska Metla studerat en ny maskintyp för skogsbränsleskörd i klena bestånd.

Fixteris klenträdsbuntare FX15a avverkar flera mindre träd i taget, kapar, buntar och väger samt registrerar de färdiga buntarna, som är 2,5 m långa och innehåller ca 0,5 kubikmeter skogsbränsle

– Klenträdsbuntarens kapacitet gör den intressant som alternativ för avverkning i konfliktbestånd, säger Rolf Björheden som studerat maskinen. De viktigaste framgångsfaktorerna är att välja lämpliga bestånd och att tillämpa flerträdhantering. Våra studier visar att de lämpligaste bestånden ska ha en diameter på 7–10 cm i uttaget. Och så är det extra viktigt att föraren är skicklig på flerträdshantering när det handlar om den här typen av gallring med små lönsamhetsmarginaler.

Den nya klenträdsbuntaren Fixteri FX 15a har avsevärt högre prestation än den äldre Fixteri II. En viktig förklaring är att den nya basmaskinen Logman 811FC har tillräckligt hög hydraulkapacitet för att kranarbete och buntning ska kunna pågå parallellt.

Fixteri anses ha bäst förutsättningar om arbetet genomförs som ett rent bränsleuttag på avverkningar med längre transportavstånd, där buntningen ger maximal nytta.

Både Sverige och Finland har en växande andel täta ungskogsbestånd med stort behov av utglesning för att säkra den framtida värdetillväxten. I Sverige finns minst 2,8 miljoner hektar skog under 12 m höjd, men med mer än 30 ton torrsubstans biomassa per hektar. Problemen är att de små träden är mycket dyra att avverka, hantera och transportera. Och vid en vanlig avverkning får man bara ut små volymer massaved med låg kvalitet.

En ökad efterfrågan på biomassa för energiproduktion gör det intressant att använda metoder där hela biomassan i de avverkade träden tas tillvara. När hela träd skördas kan uttaget ofta mer än fördubblas.

Ur Vision 2-2014. Text och foto: Sverker Johansson