Gå till:

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken - Utbildningspaket

Välkommen att delta i Skogforsk utbildningspaket Viltanpassad skogsskötsel i praktiken! Just nu jobbar vi för fullt med att få kursmomenten på plats!

Utbildningspaketet består av tre delar:

Webbaserad teoriutbildning

Denna del innefattar ett pedagogiskt utformat inlärningsmaterial, inklusive den senaste forskningen i ämnet. Förklarande texter varvas med fördjupningar för den som vill lära sig ännu mer. Målet är ökad insikt i sambanden mellan klövviltets betesmönster och skogliga variabler på såväl bestånds- som landskapsnivå. Sådan insikt är grunden för att självständigt kunna fatta effektiva och målinriktade beslut kring viltanpassad skogsskötsel. Deltagaren går självständigt igenom materialet i den takt som passar. Till varje moment kommer det att finnas ett antal frågor för kursdeltagaren att besvara för att testa sin nya kunskap i teorin.

Webseminarium

Varje månad kommer de som genomgått den teoretiska webbutbildningen ha möjlighet att delta vid ett webbseminarium, lett av forskare på Skogforsk. Syftet med seminarierna är att ge möjlighet att diskutera frågeställningar som uppkommit under teoriutbildningen, med tonvikt mot att knyta inlärningen närmare till tillämpning.

Exkursion till demonstrationsytor

Utbildningen avslutas med att kursdeltagarna att träffas under en exkursionsdag till demonstrationsytor med praktiska exempel på olika viltanpassade skogsskötselåtgärder. I denna del av utbildningen får kursdeltagarna möjlighet att skapa sig en verklig bild av hur olika åtgärder kan se ut i praktiken, vilket ger en bättre referensram för det egna arbetet, såväl som för framtida diskussioner och kunskapsutbyte. Exkursionerna leds av en eller flera forskare som representerar områdena vilt och skogsbruk.

Efter utbildningen?

Efter avslutad kurs bjuds kursdeltagarna in till att medverka i ett nätverk där erfarenheter kopplade till utförda åtgärder kan delas. Experter från Skogforsk bidrar med nytt utbildningsmaterial för vidare självständigt lärande.

Kostar det skjortan att delta?

Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och är kostnadsfri för dig som deltagare. Du bekostar själv resa och logi i samband med exkursionen. För att kunna delta i webbaserade moment i utbildningen behöver du tillgång till dator eller surfplatta med internetanslutning.

Intressant! Jag vill få en inbjudan när det är dags!

Om du är nyfiken på  kursen och ämnet får du gärna göra en intresseanmälan så ser vi till att du får information när det blir dags att köra igång kurserna. Planen är att utbildningspaketet ska kunna köra igång under våren 2018.

Ta mig till intresseanmälan