Gå till:

Broar - en viktig länk i ett fungerande vägnät

15 nov, 2018
Uppsala


Start 2018-11-15 09:30
Slut 2018-11-15 14:30
Har du full koll på broarna i det vägnät du ansvarar för? Eller känner du en osäkerhet kring vilka broar som finns, vilken status de har samt när och hur de skulle behöva åtgärdas? Vi har hjälpen!

Det enskilda vägnätet är en central och avgörande länk för skogsbrukets virkesleveranser. Kraven på de vägansvariga är stora, där man förväntas ha koll på vilka broar som finns och var samt vilken status varje bro håller. Investeringsbehoven är många gånger stort och hur ska man bäst prioritera för att säkra körbarheten samt undvika olyckor till följd av bristande kvalite och kontroll? En ytterligare utmaning är att man nu i större delar börjar köra med tyngre totalvikter. Men det finns hjälpmedel för att underlätta arbetet och skapa större säkerhet, både för dig som ansvarig och de som nyttjar vägnätet!

Sista anmälningsdag: 9 nov, 2018
Läs mer

Inom projektet Utvecklad broinfrastruktur har vi arbetat med kartläggning och inventeringar av broar, broinspektion och broförvaltning samt upphandling av entreprenadtjänster. Vi har sett att behovet av kunskap och strukturerat arbete med broförvaltning är stort. Nu finns därför flera kunskapssammanställningar och hjälpmedel för att underlätta arbetet. Materialet är fritt tillgängligt och kan användas av så väl enskilda vägföreningar som av vägansvariga på skogsföretag. Under seminariet ger vi en introduktion till hur arbetet kan läggas upp och vilka stöd som finns.

Seminariet drar igång kl 10.00 men du är välkommen redan kl 9.30 för en fika på Skogforsk huvudkontor i Uppsala.  

Detta får du med dig från seminariet:

  • Metod för att hitta broar som idag saknar register. Behovet har visat sig stort både hos skogsföretag och statliga väghållare.
  • Hur du inspekterar olika typer av broar och blanketter för att strukturera informationshanteringen. 
  • Hur du bäst förvaltar broar och undviker den kapitalförstörning som ett bristande underhåll ger.
  • Tips kring upphandling av entreprenadtjänster i samband med åtgärder och investering av broar. 

Observera! Seminariet berör i första hand broar på det enskilda vägnätet utan statligt stöd (på bidragsbroar ställs särskilda krav). 

Ur programmet:

  • Per Maxstadh, WSP - Broinspektion, Förvaltning och upphandling. Per har lång erfarenhet både av praktiskt arbete med broar och som utbildare.
  • Aron Davidsson, Skogforsk - Metod för att identifiera broar. 
  • Mikael Bergqvist, Skogforsk - Praktiska erfarenheter från broinspektioner.
  • Representanter från SCA och Sveaskog berättar om sina erfarenheter av att implementera verktygen. 

Målgrupp: 

Vägansvariga på skogsbolag, skogsägarföreingar, enskilda vägföreningar, myndigheter och organisationer som arbetar med broinfrastruktur och som kan dra nytta av kunskapsunderlag och erfarenheter från detta projekt. 

Kostnad:

Seminariet är gratis men om du uteblir utan att avanmäla dig debiterar vi självkostnadspris för lunch och fika. Tänk på att du alltid är välkommen att låta en kollega ta över din plats om du själv får förhinder.

 

Projektet finasieras av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030. www.infrasweden2030.se 

Anmälan

(Eventuell rabatt dras i kassan)
Visa deltagarlista
Namn Företag
Martin Bråthen Skogkurs
Stefan Danielsson Stora Enso Skog AB
Staffan Eriksson
Stefan Gunnarsson Skogsstyrelsen
Kjell Hedberg Stora Enso Skog
Thomas Hellstöm Trafikverket
Lars-Erik  Jönsson SDC
Johan Skoog Stora Enso Skog
Christer Ångström Riksförbundet Enskilda Vägar