Gå till:

Bredvik – Skogforsks demonstrationspark

Foto: Erik Viklund
Lite mer än 30 minuter från Arlanda och strax norr om Rimbo ligger Bredvik. Hit är du välkommen att, tillsammans med våra forskare, se och diskutera skogsskötsel ur ett hållbarhetsperspektiv.

På demonstrationsparken Bredvik som ägs av Skogssällskapet finns ett flertal skogsbestånd med olika teman men där fokus ligger på hållbart skogsbruk med inriktning på mark och vatten. En del ligger längs skogsbilvägen och andra kan du promenera till genom skogen. Med demoparken vänder vi oss till alla som har intresse av skog och skogsbruk. Vi anpassar våra exkursioner och besök utifrån gruppens intresse och kunskap.  

Är du intresserad av att besöka Bredvik kan du delta på någon av våra öppna exkursioner. Datum för planerade exkrusioner presenteras här på hemsidan, här nedan. Vi kan även genomföra exkursioner specifikt för ett företag eller en grupp. Vill du boka ett besök ta kontakt med Helena Gålnander.

På gång under 2020: 

29 september Viltanpassad skogsskötsel

6 oktober Skogsdag för hållbart skogsbruk INSTÄLLD

10 oktober Skogsdag för hållbart skogsbruk INSTÄLLD

 

Ägare och finansiering

Demoparken Bredvik har anlagts och utvecklats i samarbete med Skogssällskapet, som äger och har brukat marken sedan 1920-talet. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling finansierar skogsdagar och delvis anläggningen av parken. 

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg       SSS_logo_stående.png

Läs fördjupning

Vad som visas på Bredvik just nu

Skogen förändras kontinuerligt och demoparken är tänkt att utvecklas med den. Plantskog blir röjningsskog, äldre skog kan behöva gallras och på så vis kan både nya och gamla bestånd inkluderas i demoparken, och nya teman för skogsskötsel demonstreras. Just nu finns följande punkter att besöka på Bredvik. 

1. Viltanpassad skogsskötsel

Rönn, asp, sälg och ek är riktiga delikatesser för både älg och rådjur. Men även tall är ett viktigt födointag – inte minst på vintern. Här visas föryngringsmetoderna sådd, plantering och självföryngring med skärm.
Ett hägn finns uppsatt för att demonstrera effekterna av att stänga ute klövviltet. Här får du veta mer om vad viltanpassad skogsskötsel innebär.

2. Hänsyn till vatten

Skogsbruket behöver ta hänsyn till skogens vatten på en mängd olika sätt. Här får du reda på hur vi med anpassade metoder och bra planering kan förhindra körskador och negativa effekter på vatten och miljö.

3. Naturvårdande skötsel för att gynna löv

För att arter ska kunna fortleva behöver vi ibland göra aktiva åtgärder för att bevara och/eller förstärka de naturvärden som finns på platsen. Här får du veta mer om hur vi kan jobba med naturvårdande skötsel. Här finns även en passage som leder till Jägarsjön som är väl värd ett besök.

4. Gallring

Varför och hur ska vi gallra? Vad händer med den skog som växer vidare? Vad kostar det? Hur visar vi hänsyn? Svaren på dessa frågor får du när du besöker den här gallringsskogen.

5. Bryn mot väg

Brynmiljöer är solbelysta övergångsmiljöer mellan skog och annan mark. Här får du reda på hur vi genom att spara löv och skapa solbelyst, död ved kan gynna arter som nyttjar dessa miljöer. En fin lövbård förhöjer också upplevelsevärdet och kan ha en vinddämpande effekt.

6. Hänsynskrävande biotop – sumpskogen

Hänsynskrävande biotoper är särskilt värdefulla miljöer där naturhänsynen är extra viktig. På den här platsen möter du en sumpskog och får veta mer om vilka naturvärden som kan förväntas finnas och hur vi bör ta hänsyn i samband med skogliga åtgärder.

7. Naturvårdande skötsel eller fri utveckling

Biotopen på den här platsen var tänkt att sparas. Under vintern 2019 utfördes ett experiment här. På ena sidan utfördes naturvårdande skötsel och på andra sidan lämnades skogen orörd. På så vis finns båda målklasserna NS (naturvårdande skötsel) och NO (naturvård orörd) representerade. Välkommen att titta på skillnaden. 

8. Röjning

Ungskogen förändras snabbt och röjning är kanske den viktigaste åtgärden för lönsamt skogsbruk. Men när, var och hur ska vi röja? Det får du veta när du besöker den här platsen.

9. Brandfält

Svartdalen har pekats ut som ett naturvärdesobjekt. Det är ett brandfält och precis som namnet antyder så har det brunnit här. Platsen ger dig bland annat kunskap om varför det är viktigt med bränder i skogen.

10. Kulturmiljövård

I skogen finns många spår efter människors verksamhet under forna tider. För att bevara dessa har skogsbruket tillsammans med Skogforsk tagit fram gemensamma riktlinjer för bättre hänsyn till kulturmiljövård. Här möter du ett fornminne i form av en husgrund och får lära dig mer om kulturmiljövård i skogen.

11. Skogsträdsförädling

På den här platsen kan du öka dina kunskaper om förädlade plantor, men även om effektiva och skonsamma föryngringar. Området har delats upp i olika avsnitt där du bland annat kan se resultatet av fem olika skogsodlingsmaterial med olika genetiska vinstnivåer.