Gå till:

Juli 2020 FÖRYNGRING

Foto: Erik Viklund
FÖRYNGRING - början på framtiden. Efter avverkning måste skogsägaren se till att ny skog börjar växa. Det är det lagkrav på i Sverige.

Det finns flera sätt att etablera den nya trädgenerationen på; man kan plantera, så, lämna träd som får fröa av sig. 

Väljer man plantering eller sådd har markägaren möjlighet att välja trädslag eller genetiskt ursprung på plantorna. Vid naturlig föryngring förlitar man sig på de frön som kvarvarande träd ger. Metoderna kan också kombineras till exempel genom att man planterar under fröträd. Naturen ser också själv till att metoderna blandas - i en plantering eller sådd finns det alltid naturligt föryngrade plantor som härstammar från omkringliggande skogar.

Vid föryngring måste man också fundera på om och hur man ska markbereda, vilka träd som trivs på den aktuella ståndorten, om plantorna måste skyddas mot snytbaggen och om det är hårt betestryck av vilt.

Läs fördjupning

Plantering

Plantering är den vanligaste föryngringsmetoden. Det är en fungerande metod på nästan alla marker och det är den metod som ger den snabbaste återbeskogningen. Med plantering har man också möjligheten att använda förädlade plantor med bäst egenskaper för aktuell lokal.

Sådd

På rätt mark ger sådd ett stort antal plantor till rimlig kostnad. Sådd utförs nästan uteslutande med tall i norra Sverige, men sådd med contorta eller blandning av gran och tall förekommer också. Metoden passar på friska medelgrova till grova jordar med lite lägre näringstillgång. Med sådd har man också möjligeht att välja förädlat frömaterial.

Naturlig föryngring

Om man vill använda sig av naturlig föryngring måste ett antal träd lämnas vid avverkningen så att dessa kan fröa av sig. Det är också den metod man oftast använder vid hyggesfria skötselmetoder.
Naturlig föryngring kräver att det finns tillräckligt många stormfasta och bra träd som kan lämnas vid avverkningen. Förutsättningarna för naturlig föryngring skiljer sig åt förtall och gran. För tall passar metoden bäst på torr eller frisk mark som inte är alltför bördig. Naturlig föryngring av gran går bäst på friska till fuktiga områden på bördiga marker. Ett bra riktmärke för marker som passar för naturlig föryngring med gran är om det finns mycket smågranar i skogen innan avverkning. Risken för stormfällning gör också granbestånd mer vanskliga att föryngra naturligt än tall.

Markberedning & Skyddsdikning/Dikesrensning

Vid markberedning tas konkurrerande vegetation bort och en bra planteringspunkt för plantan förbereds. Skälen till markberedning är många:

 • det underlättar vid själva planteringen
 • den ger högre marktemperatur genom att gräs, mossor och lavar som isolerar marken från solens värmande strålar tas bort
 • den ger jämnare fuktighet genom att jordens vattengenomsläpplighet ökar. Det ger bättre balans mellan syre och vatten.
 • näringstillgången för plantan ökar för att nedbrytningen av organiskt material och mineraliseringen kommer igång då marken rörs om.
 • risken för snytbaggeangrepp minskar för att snytbaggen inte trivs på bar mineraljord.

Det är viktigt att markberedningen anpassas till marken, vattnet och naturvärdena på aktuell lokal. Genom att inte markbereda nära vattendrag eller blöta markpartier minskas risken för skador på både vatten- och landmiljön. Markberedning är den vanligaste orsaken till att forn- och kulturlämningar i skogen skadas. Noggrann planering innan markberedning är därför av största vikt. Idag finns hjälpmedel för att lättare kunna hitta lämningar i skogen men det behövs fortfarande ett kunnigt mänskligt öga för att finna många av dem.

Efter avverkning stiger grundvattnet en period innan de nya träden blivit så stora att de återigen suger upp större mängder vatten. Om marken därmed blir så blöt att etableringen av nya plantor försvåras eller kanske är omöjlig, kan man behöva göra en skyddsdikning eller en dikesrensning.  

Trädslagsval

Föryngringstillfället är det tillfälle då man som mest kan påverka den framtida skogens egenskaper. Framför allt är det trädslagsvalet som styr hur skogen kommer se ut. De vanligaste svenska trädslagen som planteras är tall och gran. I norra halvan av Sverige planteras även Contortatall. Björk är vanligt förekommande efter en avverkning. Den etablerar sig lätt och planteras inte i någon nämnvärd omfattning. Utöver dessa trädslag planteras en del lärk, asp och poppel.

Det är mycket att tänka på

 • trädslaget ska trivas på den plats där det planteras
 • trädslagets tillväxt och produktion
 • behöver området markberedas och i så fall, hur
 • är trädslaget eftertraktat av vilt (betesskador)
 • finns det avsättning för virket när det är dags för avverkning
 • etc 

Om man som skogsägare har ett tydligt mål med sitt skogsbruk, är det lättare att ta beslut kring olika alternativ att sköta sin skog

Förädlade plantor

Dagens förädlade plantor kan öka skogens tillväxt med mer än 25 procent. De förädlade plantorna har dessutom bättre motståndskraft mot klimatförändringar och sjukdomar. Arbetet med att förädla skogsträd har pågått sedan 1930-talet och Skogforsk är världsledande inom området.

På samma sätt som inom jordbruk och trädgårdsnäring utnyttjar man inom skogsbruket den genetiska variationen för att öka avkastningen. Till skillnad från de andra näringarna ska träden växa under mycket lång tid, kunna klara skiftande förhållanden och utnyttja begränsade resurser effektivt.

Effekten av förädlade träd märks redan vid plantodlingen. Förädlade träd växer snabbare redan som unga plantor och har högre motståndskraft och tolerans mot väder och skadegörare. Förädlade träd är i genomsnitt rakare och har bättre grenkvalitet vilket leder till en mer värdefull råvara.

Den högre tillväxten kan tas ut i form av större träd och kortare omloppstid. Bra kvalitet och lägre kostnader för skogsvård och avverkning leder till högre lönsamhet.

Plantering – ett hantverk

Det pågår forskning och utveckling kring olika maskinella planteringsmetoder, men idag utförs majoritetens av planteringarna manuellt och i huvudsak under vår, försommar och höst. På sommaren är vädret, och därmed marken, för torrt för att plantorna ska få en bra start i livet. Dessutom är plantorna i vila under vår och höst vilket gör dem mer tåliga för hantering. På sommaren, då de är i tillväxt, är de känsligare för både väder, vind och hantering.

Planteringen utförs idag mestadels av utländsk arbetskraft . Många skogsvårdsföretagare upplever att det är svårt att få personal till detta krävande säsongsarbete vilket också påverkar planteringens kvalitet. Kunskap om hur och var, en planta ska sättas är viktigt och svårigheten att hitta erfaren personal påverkar planteringens kvalitet och lönsamhet. Läs mer om detta i vår tidning VISION 3:2019.

 

Lär dig mer

Nedan har vi listat några filmer och rapporter där du kan fördjupa dig i den nyaste kunskapen. Ännu mer kunskap omkring föryngring, främmande trädslag, markberedning, skyddsdikning, m.m. finns på Skogforsks KUNSKAPSBANK.

Vill du ha många bra praktiska tips, besök SKOGSKUNSKAP.SE Där finns mängder av information om hur du kan sköta din skog.

Läs mer