Gå till:

Ökad lönsamhet i skogsbruket – men skenet bedrar

Lönsamheten ökade något i skogsbruket under 2022. Den underliggande förklaringen är minskade skogsvårdsinsatser till följd av brist på arbetskraft, något som minskade skogsvårdskostnaderna.
Skogsbrukets lönsamhet ökade 2022 jämfört med 2021, visar skogsbruksindex som steg från 1,8 till 1,9. Utvecklingen förklaras av högre virkesintäkter och minskade kostnader för skogsvård.

Skogsbruksindex stiger trots att det allmänna ekonomiska läget, och säkerhetsläget i Europa, medförde generella kostnadsökningar under 2022.

”Men ökningen av indexvärdet är delvis en chimär, eftersom mängden utförd skogsvård per avverkad kubikmeter virke var lägre än tidigare år. Det beror främst på att det var brist på arbetskraft”, säger Lars Eliasson, seniorforskare på Skogforsk.

Högre intäkter och kostnader

Under 2022 ökade den genomsnittliga virkesintäkten vid bilväg med 15,2 procent – från 475 till 548 kronor per kubikmeter (fast volym under bark). Samtidigt ökade skogs­brukskostnaderna med 8,4 procent. Den största posten i skogsbrukskostnaderna, drivningskostnaden, ökade i medeltal med 13,6 procent, vilket var den kraftigaste ökningen sedan 2008. Skogsvårdskostnaden per avverkad kubikmeter virke minskade däremot med 5,2 procent jämfört med 2021.


”Den minskade skogsvårdskostnaden och de ökade drivningskostnaderna gör att drivningskostnadernas andel av skogsbrukskostnaden ökade för första gången på ett decennium”, säger Lars Eliasson.

Fortsatt ökade vägkostnader

Vägkostnaderna fortsatte att öka under 2022. Underhållskostnaden för det befintliga skogsbilvägnätet är fortsatt högre än kostnaden för nybyggnation och upprustning till högre vägstandard. De samlade vägkostnaderna är högre i norra Sverige liksom kostnadsökningstakten.

”Skillnaden mellan landsdelarna är delvis logisk då skogsbil­vägnätet är större i Norrland. Det är däremot svårt att förstå varför kostnads­ökningstakten de senaste åren varit högre i norr än i söder”, säger Lars Eliasson.


Fotnot:
Skogsbruksindex visar virkesvärdetsrelation till skogsbrukskostnaden, och därmed lönsamheten, på egen mark hos större skogsägare. Uppgifterna som ligger till grund för indexet samlas in genom en enkätundersökning, som görs av Skogsstyrelsen och Skogforsk.
I skogsbrukskostnaderna utgör, i nämnd ordning, drivning, skogsvård och bilvägar de tyngsta posterna. Till skogsvård räknas bland annat markberedning, plantering, sådd och röjning. Med drivning menas avverkning och terrängtransport av virke. Vägkostnader utgörs av kostnader för underhåll, upprustning och nybyggnation.

Läs mer om skogsbrukets intäkter och kostnader 2022 och se grafer på Kunskapsbanken.

2023-06-20 15:39