Gå till:

Ny organisation för ytterligare hållbarhetsfokus

Foto: istockphoto.com
Skogforsk arbetar sedan årsskiftet med tydligare fokus på forskning och kommunikation kring skogsbrukets nytta för ett hållbart samhälle. Det har lett till vissa förändringar i organisationen.

Vid årsskiftet påbörjades ett nytt ramprogram för Skogforsk som gäller 2017-2020. Ramprogrammet bestäms av styrelsen tillsammans med Formas och anger inriktningen på verksamheten. Enligt det nya ramprogrammet ska Skogforsk under perioden fortsätta arbetet för ett mer effektivt och skonsamt skogsbruk, men också öka satsningen på forskning och kommunikation kring skogsbrukets nytta för ett hållbart samhälle.

Den nya inriktningen har lett till vissa förändringar i organisationen. Från att ha haft sex forskningsprogram organiseras nu forskningen in i de fyra programmen; Driftsystem, Förädling, Skogsskötsel och Värdekedjor. Vart och ett leds av en programchef och en biträdande programchef. Kontakta dem gärna om du har frågor som rör skog och skogsbruk.

Vid sidan om programmen finns också de två processerna Digitalisering och Samhällsnyttor. De leds av Erik Willén respektive Marie Larsson-Stern och bemannas med personal från samtliga forskningsprogram och kommunikationsavdelningen.

– För att nå målen inom forskningen måste samarbetet stärkas. Dels inom Skogforsk och dels med externa partners. Tanken är att denna nya organisation ska stödja och inspirera till mer samarbeten, säger Charlotte Bengtsson, vd.

Nytt är också att Marie Larsson Stern nu är hållbarhetschef och att Magnus Thor är forsknings- och innovationschef.

Kontakta våra forskare

Läs mer om Skogforsks organisation

Läs mer om Skogforsks ramprogram

2017-03-15 23:05