Gå till:

Polsk lärk testas i södra Sverige

Foto: LE Carlsson, SKOGENbild
Inom det här projektet testas lärk från Sudeterområdet, som har bra tillväxt och tålighet mot lärkkräfta. De bästa individerna kommer att användas för förädling och fröproduktion.

Intresset för skogsodling med lärk har ökat det senaste decenniet, vilket bland annat avspeglas genom en ökad försäljning av lärkplantor. Anledningen beror till viss del på viljan att hitta alternativ till granen efter de svåra stormarna 2005 och 2007, men också för att skogsägarna vill sprida riskerna inför kommande klimatförändringar.

Hittills har lärkforskningen i södra Sverige koncentrerats på hybridlärken (L. kaempferi x L. decidua) bland annat för dess höga produktion och tolerans mot lärkkräfta (Lachnellula willkommii). Det finns dock sydsvenska försöksresultat som indikerar att även europeisk lärk kan nå ungefär motsvarande höga produktion.

Skogsträdsförädling med olika lärkarter i södra Sverige baseras i stor utsträckning på den forskning som utfördes under 1950- och 1960-talen. De europeiska klonerna från hybridlärkfröplantagen Maglehem har sannolikt sitt ursprung från alpregionen, som idag betraktas som ett av de sämre proveniensområdena. Trots detta har produktionen för materialet från denna plantage uppskattats till ca 15 m3sk ha-1 år-1 på bra marker i södra Sverige vid 40 års omloppstid.

I det här projektet vänder vi blickarna mot Sudeterområdet i Polen och Tjeckien, som anses ha mycket bra europeisk lärk. Den så kallade Sudeterlärken har förutom hög tillväxt även hög motståndskraft mot lärkkräfta, som utgör ett allvarligt problem och är den faktor som gör att europeisk lärk inte rekommenderas för odling i Sverige idag.

Under 2017 har frön plockats från cirka 100 moderkloner av europeisk lärk (Larix decidua) i två fröplantager i Polen. Moderträden är utvalda i Sudeterna och kommer att utöka basen av europeisk lärk i södra Sverige. Med ett sådant material kommer vi etablera odlingstester för att studera tillväxt, stamkvalitet och lärkkräftresistens. De allra bästa individerna kommer väljas ut för fortsatt användning i förädling och för fröproduktion i svenska fröplantager, både för hybridlärk eller ren europeisk lärk.

Projektet pågår från 2017 till hösten 2019 och finansieras av Föreningen Skogsträdsföräding.