Gå till:

Mobil laserskanning för insamling av träddata

Skogforsk arbetar tillsammans med FOI och SLU för att utveckla bärbara system för laserskanning av skog. Det skulle ge även mindre aktörer möjlighet att få högkvalitativ data om sin skog.

De stora skogsföretagen använder idag flygburen laserskanning som komplement till manuellt insamlade data. Med mobila laserskanners skulle även mindre aktörer kunna använda metoden och öka kvalitén på informationen om skogen.

Syftet med projektet är att vidareutveckla och utvärdera ett mobilt personburet mätsystem för användning av fältpersonal inom skogsbruket för automatiskt datainsamling i 3D. Den tekniska utvecklingen inom området går snabbt och metoden bedöms kunna höja kvaliteten på skogliga data avsevärt till en relativt låg kostnad.

Styrkan med laserskanning är att direkta 3D mätningar av trädstammar runt inventeraren utförs automatiskt och kan användas för att beskriva virkesegenskaper. Eftersom systemet är personburet blir det flexibelt och förväntas kunna användas även på mindre skogsfastigheter till en låg fast kostnad.

Målen för projektet är att:

● genomföra demonstrationer av mobilt mätsystem för fältpersonal.
● vidareutveckla algoritmer för att uppnå maximal noggrannhet vid mätningar av skog.
● utvärdera algoritmer för automatisk positionering av trädstammar och skattning av trädstammarnas egenskaper, t.ex. diameter och volym
● ta fram en beskrivning i hur det mobila mätsystemet ska användas för att passa i den operativa skogliga planeringen.

Projektet finansieras av Södras, Norrskogs och Brattås forskningsstiftelser och är ett samarbete mellan FOI, SLU och Skogforsk. Det drivs under 30 månader med start 1 januari 2016 och avslut 30 juni 2018.