Gå till:

Hållbart skogsbruk – ett brukande med minskad negativ påverkan på miljö och vatten

Skogen är en resurs men många nyttor, vilket innebär att det finns många, ibland motstridiga mål. Detta, och i synnerhet utmaningarna med vattenresursen, belyses i detta projekt.

Syftet med projektet är att skapa en demonstrationspark för att visa på hållbart brukande av skog vid olika skogsbruksåtgärder, med speciellt fokus på vattnet i. Målgruppen är privata markägare som äger skog idag samt framtidens skogsägare. Målet är att skapa en pedagogisk arena som fungerar som ett fönster mot det hållbara skogsbruket genom att:

  • Skapa demonstrationsområde på fastigheten Bredvik i samarbete med Skogssällskapet.
  • Bjuda ut grupper som vill utveckla sina kunskaper om det hållbara skogsbruket.
  • Skapa en plattform för dialog mellan deltagare vid exkursioner och seminariedagar i skogen.

Projektet "Hållbart skogsbruk- Exkursioner och studiedagar kring problem och möjligheter i ett hållbart skogsbruk med inriktning mot minskad negativ påverkan på miljö och vatten" finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (Journalnummer 2016-7731).