Gå till:

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige – FRAS

Foto: FRAS
Skogforsk driver tillsammans med SLU och Linnéuniversitetet ett projekt som ska utveckla skogsskötseln i södra Sverige för framtidens behov.

Projektet har sin hemsida på SLU:s webbplats. Läs mer där.

Projektet kallas FRAS, vilket står för Framtidens skogsskötsel i södra Sverige. Det är ett gemensamt forskningsprogram mellan Linnéuniversitetet, SLU och Skogforsk, som påbörjades operativt 2018 och löper under fyra år. Programmet ska bidra till att utveckla och anpassa skogsskötseln i södra Sverige till framtidens behov och förutsättningar. Forskningen kommer att riktas in på olika faser i skötseln för att skapa ett helhetsgrepp kring skogsvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd. 

Arbetet kretsar runt sex doktorandprojekt och sker i nära samarbete med skogsnäringen och i dialog med andra intressenter som berörs av skogsbruket för att fånga skogens alla nyttor. Två teman genomsyrar projektet:

  • En mer detaljerad anpassning av olika skötselåtgärder till variationen i ståndortsegenskaper inom och mellan bestånd. Det kan göras genom att utforska möjligheterna att använda nya digitala datakällor, till exempel vattenkartor och terrängmodeller. 
  • Att skapa möjligheter för ett mer variationsrikt skogsbruk på landskapsnivå genom att diversifiera skötselstrategier efter brukarens mål.

Forskningsprogrammet arbetar för att kontinuerligt kommunicera och förse näringen och samhället med den nya kunskapen. Det sker genom exkursioner, workshops, populärvetenskaplig publicering, sociala medier och andra digitala plattformar.

 Doktorandtjänsternas inriktning är:

  • Föryngring av tall i södra Sverige
  • Smarta föryngringar
  • Röjning för variationsrikt skogsbruk
  • Gallring och naturhänsyn
  • Effektivare beståndsbehandling
  • Skötsel och virkeskvalitet i blandbestånd

Läs mer på FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige