Gå till:

Handbok för kostnadsberäkningar av virkestransporter

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Norden och Baltikum får ett gemensamt verktyg för kostnadsberäkningar av virkestransporter. En ny handbok och kalkylmodell har tagits fram av NB Nord och ska underlätta arbetet med beräkningarna.

Transportkostnadsberäkningar är en grundläggande del av transportforskningen. Tillämpningar kan vara allt från rena investeringskalkyler och att bedöma kostnadsfördelarna med ny transportteknik (till exempel ökade lastbilsvikter) till att jämföra lönsamheten mellan alternativa infrastrukturinvesteringar (till exempel järnvägs- eller sjöterminaler). Logistikkostnaderna står för en ökande andel av de totala vedkostnaderna vid industrigrind. Det gör det viktigt att kunna prognosticera dessa kostnader på ett bra och transparent sätt. Att det saknats gemensamma standarder och verktyg för utvärdering och jämförelser av virkestransporter. Detta har försvårat utvecklingen inom många tillämpade forskningsområden.  

För att underlätta utvecklingen av virkestransporter har nu därför NB Nords grupp, Roads and Transports tagit fram ett gemensamt verktyg för kostnadsberäkningar av virkestransporter. Verktyget är anpassat för Norden och Baltikum och är användbart för landsväg, järnväg eller till sjöss. Arbetet, som letts av professor Dag Fjeld från NIBIO i Norge, har utförts av transportforskare från instituten Skogforsk, LUKE (Finland), IGN (Danmark) och Silava (Lettland).

I handboken presenteras beräkningsmodellen som är transparent och användarvänlig, utan att det gått ut över nödvändig upplösning och funktionalitet, till exempel vid beräkning av faktiska kostnader för specifika transportfall eller -avtal. Handboken innehåller:

  • En förklaring av använda formler.
  • Pedagogiska beräkningsexempel.
  • Ett kalkylblad (Excel) som kan användas fritt.

Modellerna har validerats genom jämförelser med nationella marknadspriser och kostnader, för ett urval av transportfall. Känslighetsanalyser stöds av medföljande kalkylblad. Lastbilsmodellen hanterar upp till tre transportmiljöer med specificerade körhastigheter och dieselförbrukning. Den innehåller också en funktion för lönsamhetsberäkning, vilket kräver tillgång till transporttariffer och fördelningar av köravstånd. Järnvägsmodellen klarar system med upp till tre terminaler och innehåller tider för enskilda arbetsmoment samt länkar till nationella uppgifter om relevanta kostnader. Sjöfartsmodellen är relativt enkel med hänsyn till användningen av dagspris enligt tidscharter (TC) för varierande fartygskapacitet. Länkar anges till internationella källor för bunkerkostnader.

Målet har varit att etablera en kalkylmodell för Norden och Baltikum som ger jämförbara resultat. Handboken beskriver hur beräkningarna görs samt bistår med tips och råd. Handboken är skriven på engelska för att fungera internationellt och är lämplig som undervisningsmaterial på högskolan. Tillsammans med handboken presenteras kalkylmodellen inlagd i Excel, med flikar för landsvägstransporter, tågtransport och sjöfart.

Handboken och kalkylmodellen kan laddas ner gratis via länkarna nedan. Ange dock gärna källan. Kalkylmodellen är förifylld med aktuella genomsnittsvärden från de deltagande länderna för att ge en känsla av nivån på de olika på posterna. Därmed inte sagt att dessa värden är korrekta för just din kalkyl. Som alltid i sådana här sammanhang är det viktigt att ha korrekta och uppdaterade indata så att det inte blir fel.

Nr 5-2021    Publicerad 2021-01-27 10:27
Transport & logistik
Vägar
Transportfordon
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.