Gå till:

Trädhöjd viktig för vitaliteten i kärvt klimat

Foto: Skogforsk
Det genetiska sambandet mellan överlevnad och volymproduktion är viktigt att beakta inom förädlingen i norra Sverige. Sambandet mellan egenskaperna förändras från kust till fjäll, visar en studie.

Det här är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Tree Genetics & Genomes.

Inför utvärderingen av lämpliga föräldraträd till nästa generation av förädlingsmaterial anläggs normalt fyra till fem fältförsök i skiftande föryngringsmiljöer. Syftet med att sprida ut försöken i olika miljöer är att få fram ett stabilt skogsodlingsmaterial som fungerar bra på olika växtplatser inom materialets tänkta användningsområden. Samspelet mellan genotyp och miljö är ett viktigt begrepp i sammanhanget, eftersom det ger en vägledning om ett skogsodlingsmaterials reaktion när det planteras i olika odlingsmiljöer. Ett starkt genotyp-miljösamspel för en specifik egenskap betyder att egenskapen uttrycks olika i skilda miljöer, medan ett svagt samspel innebär att egenskapen uttrycks på ett liknande sätt oberoende av växtplats. En annan faktor att ta hänsyn till i urvalsarbetet är den genetiska korrelationen mellan olika egenskaper och hur detta samband påverkas av förändringar i växtmiljön. Inom förädlingsprogrammet för tall i norra Sverige är framförallt det genetiska sambandet mellan fältöverlevnad och volymproduktion en viktig sak att beakta.

Mål

I studien analyserades överlevnad och höjdtillväxt vid 10 och 20 års ålder från ett 20-tal fältförsök i olika klimatförhållanden i norra Sverige. Målet var att uppskatta den genetiska korrelationen mellan egenskaperna såväl inom som mellan försöks­lokalerna i studien och att utvärdera möjliga orsaker till växling i samspelet mellan genotyp och miljö.

Resultat

Resultaten visade att den genetiska korrelationen mellan överlevnad och höjdtillväxt påverkades av lokalklimatet på försökslokalen. Generellt påvisades en positiv korrelation om egenskaperna var mätta inom samma försök. Sambanden var som starkast inom försökslokaler med kärvast klimat, det vill säga där överlevnaden var hög var även höjdtillväxten större. Samtidigt kunde en negativ korrelation mellan egenskaperna observeras om överlevnaden var registrerad på en kärv försökslokal i inlandet men höjdtillväxten var inmätt på en mild, mera kustnära lokal.

Slutsats

Den viktigaste slutsatsen från studien är att höjdtillväxt på kärva respektive milda lokaler bör behandlas som separata egenskaper i urvalsarbetet. Detta resultat bekräftar att överlevnad och höjdtillväxt bör ges starkt fokus inom Skogforsks tallförädlingsprogram.

Läs studien i sin helhet nedan.

Nr 25-2020    Publicerad 2020-04-22 16:00
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.