Gå till:

Samband mellan diameter och vedegenskaper i granklontester

Kunskap om specifika vedegenskaper kommer få betydelse i framtida skogsbruk. Information om vedegenskaperna kan underlätta råvaruförsörjning och möjliggöra etablering av ny skog för specifika behov.

Bakgrund

Höjd och diameter har varit de mest betydelsefulla variablerna i det svenska förädlingsprogrammet för gran sedan starten i början av 1960-talet. Tidiga mätningar av båda variablerna i genetiska fältförsök har haft störst betydelse för vilka träd som valts ut för framtidens förädling. Även rakhet och grenegenskaper inkluderats, men i mindre grad.

Trots observationer med negativt samband mellan tillväxt och vissa vedegenskaper, har vedegenskaper inte varit inkluderade i förädlingen. Detta eftersom mätningarna av vedegenskaperna kräver stora resurser och är komplicerade att utföra i fält. Därför är det viktigt att i mindre studier och helst med hjälp av icke-destruktiva mätmetoder som kan ge indikationer på vedens kvalitet bevaka vedegenskaper i förädlingsprogrammet.

Studien

Studien utfördes i två 32-åriga granklonförsök. Utrustningen som användes för att mäta vedens densitet respektive hållfasthet på stående träd var Pilodyn* och Fakkop**.  Pilodyn-mätningen korrelerade väl med veddensitet och kan därför användas för att skatta indikationer av granvedens densitet. Sambandet mellan pilodyn-resultaten och diameter indikerade att urval baserat på diameter leder till en minskning av veddensiteten. Korrelationen mellan hållfasthet och diameter var måttlig. Korrelationer med andra egenskaper var låga. Liknande fenotypisk variation för båda mätmetoderna indikerar möjligheter att använda metoden i förädling för urvalet av träd med hög hållfasthet. Däremot måste sambandet mellan förstörande mätning av hållfasthet och mätningar med utrustningen i fält studeras noggrannare.

Studiens resultat ska användas i kommande arbete för att:

  • jämföra densitet mellan selekterat och oförädlat granmaterial som växer i samma försök,
  • undersöka variation i olika vedegenskaper mellan grankloner och
  • uppskatta biomassaproduktion i förädlade skogar.

 

* Pilodyn innebär att ett stift skjuts in i trädet med en bestämd kraft och där inträngningen mäts.

** Fakkop är en utrustning som mäter den tid som ljudvågor behöver för att att förflytta sig mellan två punkter i trädet.

Nr 78-2020    Publicerad 2020-12-22 11:10
Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
Sortimentskrav
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.