Gå till:

Så kan skogsbruket ta större hänsyn till rennäringen

Filmen Skogsbruk i renens land tar upp åtgärder som skogsbruket kan vidta för att mildra effekterna på renens betesförutsättningar.
Foto: Heurgren Film
Markbereda skonsamt, spara hänglavsbärande träd och röja är några åtgärder som gynnar rennäringen. En film och ett avsnitt i Skogskunskap ger tips.

Rennäringen och skogsbruket bedrivs sida vid sida på samma landyta. Med ökad hänsyn och förståelse från båda sidor ökar förutsättningarna för att de ska kunna samexistera.

En tredjedel av landytan

Renskötsel bedrivs på en tredjedel av Sveriges landyta, och näringen har stor betydelse för landskapet och den samiska traditionen. Det finns många som gör anspråk på renarnas landskap. Vattenkraftens utbyggnad, turistanläggningar och leder, bil- och järnvägar, vindkraft och gruvdriften har bidragit till att gamla flyttleder, rastplatser, kalvningsområden och betesmarker har förändrats och förlorats. På toppen av dessa störningar finns skogsbruket som utnyttjar samma marker som renarna under stora delar av året eller under hela året när det gäller renar i skogssamebyar.

Beskrivs i film

I en ny film, Skogsbruk i renens land, ger experter tips om åtgärder i skogsbruket som kan underlätta för renskötseln. Skogsbruket påverkar renarnas livsmiljö, födotillgång och förutsättningar för flyttning och tillgång på lavbete på många sätt. Under de senaste 50 åren har andelen lavrika marker minskat med 70 procent, visar forskning från SLU. Orsaken är bland annat markberedning och att tidigare glesa och lavrika tallskogar ersatts av täta produktionsskogar. På vintern är tillgången till lavbete avgörande för renarnas överlevnad.

Viktigt med samråd

Samråd med rennäringen är nödvändigt för alla skogliga åtgärder som kan påverka renen. Ibland krävs större omställningar från skogsbrukets sida, men ofta kommer man långt med enklare hänsynsåtgärder, som ibland också gynnar skogsproduktionen. I filmen visas exempel som skonsam markberedning för att spara marklavarna, röjning och gallring som gynnar framkomlighet och lavarnas tillväxt, hänsynsytor med hänglavsbärande träd, fröträd för att minska snöpackningen på hyggen, contortatall som kan glesas ut eller avvecklas i känsliga områden, och blädning av gammal granskog.

Kapitel i skogskunskap

På sajten Skogskunskap finns också ett kapitel om hänsyn till renskötseln som ger mer information. Filmen har producerats av Heurgren Film i samarbete med Skogforsk. I filmen medverkar Lars-Evert Nutti från Sirges sameby, Anja Fjellgren Walkeapää från Skogsstyrelsen och Christer Boqvist från Holmen Skog.

Filmen och innehållet i Skogskunskap har finansierats av Landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

 

EU-logo-jordbruksfonden-farg .jpg

 

Nr 17-2020    Publicerad 2020-03-18 10:30
Skogsskötsel
Markberedning
Gallring
Slutavverkning
Röjning
Hänsyn
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Johan Heurgren

Heurgren Film AB
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.