Gå till:

Skogsbrukets vägtransporter 2016

Foto: Aron Davidsson, Skogforsk
År 2016 transporterade det svenska skogsbruket 71,6 miljoner ton biomassa. Det utförda transportarbetet var 6 363 miljoner tonkilometer medeltransportavståndet var 88,8 kilometer.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1007-2019.

Skogsnäringen utgörs av skogsbruket och skogsindustrin. I den här rapporten presenteras fakta om skogsbrukets vägtransporter 2016, det vill säga transporterna av biomassa från skog till industri.

Aktuella nyckeltal

I denna rapport sammanställs uppdaterade data främst för nyckeltal som transporterad mängd, transportarbete³ och transportavstånd på väg av timmer⁴, massaved⁵ och primärt skogsbränsle⁶.

År 2016 transporterades 71,6 miljoner ton biomassa i Sverige. Det motsvarar 79 miljoner m3fub ⁷. Det utförda transportarbetet var 6 363 miljoner tonkilometer tonkilometer och medeltransportavståndet var 88,8 kilometer per lastbilstransport.

 

Sortimentsgrupp Mängd
(milj. ton)
Transportarbete

(milj. tonkilometer)

Medeltransportavstånd (km)

Timmer 32,3 2 940 91,1
Massaved 32,3 2 981 92,3
Primärt skogsbränsle 7,0 441 62,6
Biomassa 71,6 6 363 88,8

Transporterad mängd, transportarbete och medeltransportavstånd för 2016 års transporter uppdelat på sortimenten timmer, massaved och primärt skogsbränsle, samt totalt, kallat biomassa.

Stora regionala skillnader

Hur långt biomassan behöver transporteras från skog till industri skiljer sig mycket mellan olika delar av landet och mellan sortimentsgrupperna. Detta beror främst på industristrukturen, det vill säga hur många fabriker av olika typ som finns i respektive region och var de ligger.

Timret transporterades under 2016 längst i Norrland. Där var medeltransportavståndet nästan 20 kilometer längre än i Götaland, som hade det kortaste medeltransportavståndet.

För massaveden var transporterna längst i Götaland där medelavståndet var 5 kilometer längre än i Svealand, som hade kortast avstånd. Massaveden transporteras antingen direkt till ett massabruk eller till en järnvägsterminal för vidare transport med tåg till ett massabruk. I Svealand är det tätast mellan mottagningsplatserna⁸ medan det är något längre mellan dem i Götaland.

Även det primära skogsbränslet transporterades längst i Norrland, som hade ett 6 kilometer längre medeltransportavstånd än Götaland, där avståndet var kortast.

Hela vägnätet används

Rapporten visar att hela landets vägnät nyttjas för skogsbrukets transporter. Motor- och europavägarna används i mindre utsträckning, däremot är riks- och länsvägar viktiga länkar för skogens transporter. Även det lågtrafikerade allmänna vägnätet och det enskilda vägnätet nyttjas i betydande omfattning för skogsbrukets transporter. För att kunna förse industri med biomassa året runt är det nödvändigt att alla dessa vägar håller tillräcklig kvalitet för att klara transport av biomassa även vid tjällossning samt vid stora snö- och regnmängder.

Enskilda vägar nödvändiga 

I studien konstateras att 86 procent av råvarutransporterna inleds vid en enskild väg, ofta kallad skogsbilväg. De enskilda vägarna är alltså helt nödvändiga för skogsbrukets verksamhet. Vägnätet av enskilda vägar är tre gånger så långt som det allmänna vägnätet och det byggs och underhålls i stor utsträckning av skogsägarna själva eller av vägsamfälligheter.

Digitala kartor

Resultatet av studien visualiseras av så kallade flödeskartor, där tjockleken på kartans vägar representerar den transporterade godsmängden (se figur 5 i rapporten). Sådana digitala kartbilder är användbara vid planering av vägunderhåll och nya väginvesteringar. Kartbilderna, som också i detalj kan visa omfattningen av transportflöden, är ett stöd vid prioriteringen av olika åtgärder och insatser, till exempel i samband med att vägar ska pekas ut för tyngre lastbilar.

Fotnoter

2. Industri i rapporten är de företag som använder skogen som råvara för sina produkter och tjänster. Hit hör producenter av massa, papper, kartong, förpackningar och biobränsle. Hit räknas också sågverk som producerar bräder och plankor av allehanda slag liksom takstolar och andra prefabricerade byggkomponenter.
3. Transportarbete som mäts i tonkilometer erhålls genom att multiplicera godsets mängd (ton) med den sträcka det transporteras (kilometer).
4. Timmer är en stock av rundvirke som är avsedd för förädling genom mekanisk bearbetning antingen genom sågning i ett sågverk eller genom svarvning i exempelvis en plywoodfabrik.
5. Massaved är det rundvirke som ska användas till produktion av massa och efterföljande pappers- och
kartongprodukter. Den delas upp i granmassaved, barrmassaved och lövmassaved.
6. Primärt skogsbränsle är avverkningsrester i form av exempelvis grenar och toppar (grot), stubbar och bränsleved. Även delkvistade trädstammar (klena träd som avverkas och hanteras i bunt och därför bara kvistas delvis) för energiändamål räknas som primärt skogsbränsle.
7. Fast kubikmeter under bark (m3fub). Volymenhet för stamved. Anger kubikmeter stamvolym utan bark.

8. Mottagningsplatser är plats där virke avlämnas och mottas för fortsatt hantering. Mottagningsplats är ofta plats där köparen av ett virkesparti övertar ägarskapet från säljaren. Detta sker via en inmätning. Exempel där mottagningsplatser finns är vid sågverk, massabruk eller virkesterminaler.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 12-2019    Publicerad 2019-02-20 07:00
Transport & logistik
Vägar
Flödesplanering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.