Gå till:

Valet av markberedningsmetod påverkar snytbaggeskadorna

Den här plantan löper större risk att utsättas för angrepp från snytbaggar än om den stått i ren mineraljord,
Genom att välja markberedningsmetod efter rådande förhållanden kan man minska skadorna från snytbaggar, och därmed öka andelen överlevande plantor. Det visar en studie från SLU och Skogforsk.

Detta är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i New Forests.

Snytbaggen är den enskilt största skadegöraren i föryngringar och flera studier har visat att risken för skador minskar om plantorna omges av ren mineraljord. Markberedning är därför en av de viktigaste föryngringsåtgärderna för att minska skador av snytbaggen. Men det är inte alltid markberedningen åstadkommer planteringspunkter med ren mineraIjord. Faktorer som markfuktighet, jordart, markberedningsaggregat och förarens skicklighet spelar stor roll. Då det ofta förekommer stora variationer vad gäller markförhållanden på ett hygge var hypotesen att en mer flexibel metod skulle ge fler punkter med mineraljord och på så sätt minska risken för snytbaggeangrepp.

Om studien

För att undersöka detta har därför Skogforsk tillsammans med SLU utfört en studie där effekterna av tre markberedningstekniker studerats: 1) harvning med Bracke T26, 2) markberedning med MidiFlex och 3) markberedning med aggregatet Karl-Oskar på grävmaskin. Omarkberett användes som kontroll.

Studien utfördes i södra Sverige på mestadels friska marker och färska hyggen. De faktorer som studerades var planteringspunktens kvalitet med avseende på ren mineraljord, skador av snytbagge samt tillväxt och överlevnad för både obehandlade och insekticidbehandlade granplantor.

Resultat

Alla tre markberedningstekniker mer än halverade plantdödligheten orsakad av snytbagge i jämförelse med omarkberett, från strax över 80 procent ner till under 40 procent för obehandlade plantor och från 40 procent ner till under 10 procent för insekticidbehandlade plantor. Markberedning bidrog också till en något högre tillväxt.

Resultaten visar att kvaliteten på planteringspunkten till stor del beror på vilken markberedningsteknik som används. I allmänhet skapade Karl-Oskar flest fläckar med ren mineraljord i och med att metoden är flexibel och därmed kan anpassas efter rådande förhållanden. Utan markberedning bestod de flesta planteringspunkterna av ostörd humus. På mycket steniga marker gav dock harvning med Bracke T26 ett bättre resultat än Karl-Oskar.

Markberedning är ett värdefullt verktyg för att förbättra överlevnaden och den här studien visar att det är viktigt att göra rätt val av markberedningsmetod beroende på de särskilda omständigheterna som finns på föryngringsytan. I denna studie var det planteringspunkter med ren mineraljord som var målet, men i andra fall kan andra faktorer vara viktigare och andra markberedningsmetoder därmed mer lämpliga.

Läs artikeln i sin helhet på länken nedan.

Vikten av bra planteringspunkt i mineraljord för att minska snytbaggeangrepp gäller även för tallplantor.

Nr 24-2018    Publicerad 2018-04-13 07:00
Skogsskötsel
Markberedning
Skogsskador
Insektsskador
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.