Gå till:

Val av föryngringsmetod påverkar överlevnad, tillväxt och viltskador hos poppel

Fyraårigt försöksbestånd med såväl högt betestryck som hög tillväxt.
Foto: Lars Rytter/Skogforsk
Är det möjligt att plantera poppel utan hägn? Ja, om planttypen är anpassad och markförberedelserna väl genomförda. Men metoden kan ändå inte rekommenderas då viltskadorna kan bli stora.

Popplar är de trädslag som hittills uppvisat de högsta produktionsnivåerna i vårt land. De är därför ett naturligt val för odling av biomassa med inriktning mot till exempel bioenergi. Popplar är speciellt intressanta för odling på åkermark eftersom de kan odlas både som åkermarksgröda och som skogsträd.

Den allmänna uppfattningen hittills har varit att popplar går att odla utan hägn ifall de planterade områdena är tillräckligt stora. I ett försök, som anlades 2012, finansierat av Stiftelsen Skogssällskapet, Stina Werners fond och Skogforsk undersöktes möjligheterna att uppnå en säker föryngring av poppel utan hägn på åkermark. Detta gjordes genom att studera kombinationer av marktäckning och plantmaterial i ohägnade kommersiella poppelplanteringar på tre olika lokaler i södra Sverige. I hälften av plantraderna applicerades täckodling i form av nedbrytbar plast och därefter planterades försöken med tre planttyper: 1) ca 20 cm långa sticklingar, 2) ca 50 cm långa sticklingar och 3) rotade sticklingar.

 

Utläggning av plast i ett av försöken. Foto: Lars Rytter

Inventeringarna visade att överlevnaden skiljde sig kraftigt åt mellan lokalerna, från 43 % upp till 86 %. Störst avgång skedde under det första året efter plantering. Betesskador, torkstress, sorkskador och vegetationskonkurrens var bidragande orsaker till avgång.

Den långa sticklingen var den planttyp som hade högst överlevnad. Både den korta sticklingen och den rotade plantan uppvisade ett sämre resultat, framförallt under det första året efter plantering. Den troliga förklaringen var torkstress och vegetationskonkurrens då den korta sticklingen inte nådde ner på samma jorddjup som den långa, och att den rotade plantan upplevde en etableringsstress på grund av obalans mellan rot och skott. Vad gäller höjdtillväxten under försöksperioden var skillnaderna mellan de olika planttyperna relativt små.

Under det första året efter plantering var överlevnaden lägre för plantor planterade där plast lagts ut. Bidragande orsaker kan ha varit att plasten lades ut då det var torrt i marken och att den i vissa fall överskuggade och kvävde plantorna. Eftervarande år hade dock plasten en positiv effekt på överlevnaden och höll undan konkurrerande vegetation. Generellt sett hade plasten också en positiv effekt på tillväxten och skillnaden i höjd mellan plantor som planterats med och utan plast var ca 1 m efter fem år.

Träd som utsatts för frekvent bete och därmed fått en buskig stamform. Foto: Karin Hjelm

Samtliga plantor hade någon gång under försöksperioden betats, trots att försöken etablerats i stora poppelplanteringar. Betesskadorna fick till följd att träden inledningsvis inte växte på höjden. Men eftersom betesskador sällan har dödlig utgång, förutom om de sker tidigt i etableringsfasen, påverkades inte överlevnaden. Efter fem år hade majoriteten av plantorna växt ifrån betesbegärlig höjd och kunde fortsätta utvecklas, men med produktionsförluster som följd. Trädens form påverkades också av betesskadorna och endast en minoritet av träden klassificerades som raka och enstammiga. 

Sammanfattningsvis har studien kunnat konstatera att långa sticklingar och stora plantor i kombination med användning av täckande plast ger möjlighet att reducera tillväxthämmande ogräskonkurrens och därmed ge goda förutsättningar för hög plantöverlevnad. Poppelföryngringar som sker utan hägn drabbas hårt av viltbete men dessa metoder minskar tiden då betningen ger allvarliga effekter. Trots detta rekommenderas hägn då det bidrar till högre volymtillväxt och träd av högre kvalitet.

Detta är en sammanfattning av en artikel som publicerats i New Forests, för att läsa hela artikeln klicka här eller på länken nedan.

Nr 46-2018    Publicerad 2018-08-17 07:00
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.