Gå till:

Sållning av flis är ofta lönsamt

Foto: Henrik von Hofsten/Skogforsk
Sållning medför extra hantering men kan motiveras eftersom det höjer flisens energiinnehåll vilket ökar värdet på flisen.

Att målfraktionen vid flisning har betydelse för effektivitet och bränsleförbrukning och därmed kostnaden i sönderdelningsarbetet är känt sedan tidigare. Likaså att en hög andel finfraktion leder till högre substans- och energiförluster i de fall där flisen måste lagras. Men fördelarna med att sålla bort finfraktionen från skogsbränslen har inte utretts i detalj tidigare, utan då enbart som ett sätt att reducera föroreningsaska i stubbkross. Ett material som regelmässigt innehåller mycket föroreningar är städbark som samlats upp på sågverksterminaler och kring sorteringsverken. För att städbarken ska kunna avyttras krävs därför normalt någon form av kvalitetshöjande åtgärder.

Denna studie visar att sållning, särskilt av städbark, kan vara ekonomiskt motiverad då den blir så ren att de flesta värmeverk kan använda den. Alternativet är att blanda upp städbarken med annan, mer värdefull, flis. För grotflisen är sållningens fördelar inte lika uppenbara annat än i de fall flisen ska lagras under lång tid.

Studien har genomförts i två delar där två olika sållverk använts. I den första delstudien sållades grotflis och stamvedsflis med ett skaksåll med två sållplåtar. I den andra delstudien sållades städbark och bark och då  användes en stor sållanläggning med flera olika såll, inklusive vindsikt. I båda fallen utsorterades material i tre storlekar.

I den första studien uppmättes en genomsnittlig prestation på 28,6 TTs per effektiv timme. Sållverket uppnådde en något lägre prestation vid sållning av grotflis än vid sållning av stamvedsflis. Den andra studien resulterade i 14,5 TTs/h ± 1,0 ton för bark respektive städbark. Sållningen medförde att 27 procent av grotflisen och 19,2 procent av stamvedsflisen sorterades som finfraktion (procent av torrvikt). I båda fallen blev mängden övergrovt material obetydligt. För barksortimenten sållades 11,2 procent av den torra vikten som finfraktion medan 88,6 respektive 87,8 procent (bark respektive städbark) blev acceptmaterial. Resterande 0,1 respektive 1,1 procent var rejekt. Bland det utsållade materialet fanns även stenar på uppemot 40 cm i diameter, vilka inte kunde tas med i mätningarna. Efter sållning hade städbarken en genomsnittlig askhalt på ca 12 procent, huvudsakligen i form av jord och sand.

Detta är en sammanfattning av arbetsrapport 982-2018, "Sållning av skogsbränseln", rapporten i sin helhet finns att läsa i länken nedan.

Nr 40-2018    Publicerad 2018-07-03 07:00
Teknik & maskinarbete
Maskinteknik
Skogsbränsle
Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
Sortimentskrav
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.