Gå till:

Måttenheten avgörande vid jämförelser mellan flishuggar

Foto: Lars Eliasson/Skogforsk
En nyligen publicerad vetenskaplig artikel visar hur valet av måttenhet påverkar tolkningen av resultaten från studier av flishuggar.

I dagsläget används flera olika måttenheter för skogsbränsle och vilka som används kan variera beroende på var i kedjan man befinner sig: Entreprenörer som skotar grot får betalt per stjälpt kubikmeter (m3s) eller ton. Flisningsentreprenörer kan vara betalda per m3s, fast kubikmeter (m3f), ton, ton torrvikt (TTV) eller energienhet (MWh). Åkare kan få betalt för flistransporten per m3s eller ton. I sista ledet betalar energiköparen oftast för bränslet per MWh. Detta medför i första hand affärsrisker för alla aktörer i försörjningskedjan men påverkar också jämförbarheten för resultat från studier av de olika arbetsuppgifterna i kedjan. Sedan 2010 har Skogforsk använt TTV för att mäta mängden producerad flis vid produktivitetsstudier av flishuggar och krossar. Flisningsentreprenörer och andra företag i kedjan har efterfrågat att resultaten även presenteras i andra enheter, främst m3s.

För att belysa hur studieresultaten påverkas av valet av måttslag jämfördes två tidigare studier av Bruks 806 huggar (Eliasson m.fl. 2014, Lobardini m.fl. 2013). I den ena flisades grangrot och i den andra bokgrot och flisen från de två studierna mättes i m3s, ton, TTV samtidigt som energiinnehållet i MWH också beräknades. Produktivitet och bränsleförbrukning beräknades baserat på TTV, m3s, ton, och MWh. Resultaten visar att valet av måttslag inte bara påverkar möjligheten att finna säkerställda skillnader mellan studierna, det påverkar också riktningen för skillnaden, d.v.s. i vilken studie som den högsta prestationen uppmättes. Exempelvis fanns ingen säkerställd produktivitetsskillnad mellan studierna i TTV/timme eller MWh/timme, men om måttenheten istället var m3s/timme var produktiviteten högre i studien av flisning av grangrot och om man mätte i ton/timme var produktiviteten högre vid flisning av bokgrot. Orsaken till dessa olikheter i resultaten beror främst på skillnader i veddensitet och fukthalt. Dessa olikheter gör också att det kan vara vanskligt att jämföra studier där den producerade mängden mätts på olika sätt, de omräkningstal som används är ofta alltför generella. En faktor som ytterligare komplicerar jämförelser mellan studier är att valet av flishugg och hur man ställt in huggen kan påverka flisens bulkdensitet, dvs hur många m3s man får från ett TTV av samma utgångsmaterial.

Detta är en sammanfattning av artikeln "The effect of output unit choice on detection of feedstock effects on chipper productivity and fuel consumption" som publicerats i Biomass Bioenergy, för att läsa artikeln i sin helhet, klicka här eller följ länken nedan.

Nr 61-2018    Publicerad 2018-10-08 07:00
Företagande
Nyckeltal
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Transport & logistik
Flödesplanering
Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
Läs mer
Författare

Lars

Fridh

Tidigare anställd
 072 - 53 31 066
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.