Gå till:

Lerhaltskartor kan minska körskadorna

Lerhaltskartor kan bli viktiga komplement till markfuktighetskartorna i kampen mot körskadorna. Skogforsk har undersökt sambandet mellan lerhalt och spårbildning.

SLU:s avdelning för precisionsodling och Sveriges geologiska undersökning, SGU,
har utvecklat en "Digital åkermarkskarta", som omfattar all jordbruksmark i södra Sverige upp till och med Hälsingland. Kartan innehåller skattningar av markens leroch sandhalt. 

I mellersta Norrland har en sådan karta tagits fram för alla ägoslag. Genom att kombinera lerhaltsdata från denna karta med tidigare insamlad information om spårbildning och spåregenskaper har Skogforsk undersökt sambandet mellan körskador och markens lerhalt. Resultatet visar på en ökad andel skador med ökad lerhalt, men ökningen är inte säkerställd. Fyra trakter undersöktes och för tre av dessa fanns också en tydlig variation i lerhalt inom trakten. Både spårens längd och djup verkade öka med ökad lerhalt.

I dagsläget saknas lerhaltskartor för skogsmark och sådana måste tas fram baserade på så bra data som möjligt. Till exempel minskar säkerheten och upplösningen om den detaljerade jordartskartan saknas, gammastrålningsdata saknas eller om en jordartsgeologisk karta saknas. 

Nästa steg blir att tillsammans med SLU ta fram lerhaltskartor för ett antal avverkningstrakter i södra och mellersta Sverige, där förutsättningarna för en bra karta är goda, och göra nya analyser av lerhaltens effekter på spårbildningen.

Denna artikel har tidigare publicerats i Skogforsks tidning Vision 2-2018.

Nr 49-2018    Publicerad 2018-08-24 07:00
Planering
Fjärranalys
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Hänsyn
Markskador
0 Kommentarer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.