Gå till:

Gallring och slutavverkning av rotskott från hybridasp

Hur avverkas rotskott från hybridasp med största möjliga lönsamhet? Det har undersökts i den här studien, där vi tittat både på olika skötselsystem och uttagsmetoder.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 963-2018.

Efterfrågan på biomassa från träd har ökat och förväntas fortsätta göra det även framöver. En resurs som i dag inte nyttjas fullt ut är biomassa från klena träd, vilket både kan vara träd från skogsbrukets konventionella gallringar och träd som planteras på jordbruksmark i syfte att producera biomassa. En kraftigt bidragande orsak till att dessa resurser inte nyttjas i större grad är de höga kostnaderna för uttagen.

I dag finns god kunskap om vilken tillväxt som kan uppnås i rotskott från hybridasp. Det man däremot inte har svar på är vilken kombination av skötselsystem och tekniska lösningar som möjliggör att ta tillvara på biomassan med god lönsamhet.

Projektets målsättning var att jämföra produktivitet, kostnader och intäkter vid selektiv respektive geometrisk gallring och slutavverkning av hybridasp vid olika ålder. Projektet syftade också till att utvärdera och föreslå hur arbetsmetoder och skördaraggregat kan modifieras för att bli bättre lämpade för biomassauttag i rotskottsföryngrad hybridasp.

Tidsstudier har genomförts när en Komatsu 901.4 utrustad med Bracke C16.c-aggregat avverkat andra generationens hybridaspskott. Studien omfattade totalt 1,1 hektar fördelat mellan fyra behandlingar och 16 försöksytor. Åtta försöksytor bestod av 4-årig hybridasp. Fyra av dessa totalavverkades och fyra gallrades geometriskt. Resterande åtta försöksytor hade 8-årig hybridasp som stråkröjts fyra år tidigare. Av dessa totalavverkades fyra, medan selektiv gallring genomfördes på de andra fyra försöksytorna.

Resultatet visar att avverkningsmetoden inte hade någon signifikant effekt på total tidsåtgång per avverkat ton torrsubstans (min/ton TS) inom respektive åldersklass. Däremot syntes en signifikant effekt av både stamstorlek och tidsåtgång mellan de två åldersklasserna. Aggregatet som användes var väl anpassat för denna typ av avverkning, men eftersom de avverkade stammarna var klena och betalningsviljan för det avverkade materialet är låg krävs ytterligare effektiviseringar av såväl arbetsmetod som avverkningsteknik för att uppnå lönsamhet i dessa åtgärder.

Studien har genomförts med stöd från Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 1-2018    Publicerad 2018-01-09 07:00
Skogsskötsel
Gallring
Slutavverkning
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.