Gå till:

Stubbar ger klimatsmart energi

Foto: Henrik von Hofsten, Skogforsk
Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränslen, såsom naturgas och kol. Det visar slutrapporten från ett stort samarbetsprojekt om stubbar.

Artikeln är en sammanfattning av rapporten "Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö?"

Studien visar också att intensiv stubbskörd påverkar biologisk mångfald negativt, men så länge stubbar bara tas ut på en mindre andel av hyggena är det inget hot ens mot känsliga arter.

Den största fördelen med stubbskörd är att klimatpåverkan blir mindre än när man eldar med fossila bränslen. Det beror på att stubbar som lämnas kvar i skogen avger koldioxid när de bryts ned. Om man eldar med kol, olja eller naturgas i ett värmeverk avges således koldioxid från både fossilbränslet och stubbarna som är kvar i skogen. Med stubbskörd blir det bara koldioxidutsläpp från stubbarna när de eldas i värmeverket.

En farhåga i början av programmet var att själva lyftandet av stubbar och rötter skulle öka avgivningen av växthusgaser, eftersom marken rörs om. Det blev tvärtom. Resultaten visar att omrörningen minskar utsläppen av växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan.

Projektet har också visat att den biologiska mångfalden påverkas mindre än vad man tidigare trott. Om stubbskörden begränsas till 10 procent av alla hyggen (det motsvarar ca 20 000 hektar per år över hela landet) så är risken för att arter ska dö ut liten. Men om stubbar skördas på 30 procent av hyggena under lång tid (mer än 20–30 år) ökar utdöenderisken betydligt för "vedlevande arter med speciella egenskaper och miljökrav", visar teoretiska analyser.

Några andra resultat från forskningsprogrammet är att stubbskörd:

  • ökar den naturliga föryngringen av björk och tall
  • inte påverkar virkesproduktionen i nästa skogsgeneration
  • kan minska spridningen av rotrötaminskar mängden bärris på unga hyggen
  • i något fall har lett till ökad kväveutlakning.

I dagsläget bedrivs praktiskt taget ingen stubbskörd i Sverige. Att skörda och flisa stubbar är förhållandevis dyrt, och under senare år har det varit billigare för värmeverken att bränna andra sortiment, såsom sekunda massaved, returträ och annat brännbart avfall.

Studien är ett samarbetsprojekt och har under åtta år engagerat ett stort antal forskare från SLU, Lunds universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Skogforsk. Man har bland annat studerat hur stubbskörd påverkar mark, växter, svampar, smådjur, växthusgaser, kväveutlakning, kvicksilver och skogsproduktion.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 30-2017    Publicerad 2017-04-10 07:00 )
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Hänsyn
Naturhänsyn
Mark & vatten
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
Referenser
Författare

Tryggve Persson

SLU

Carl-Henrik Palmér

Areca Information AB

Cajsa Lithell

RedCap Design
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.