Gå till:

Cintoc fällare-buntare med kontinuerligt avverkande flerträdsaggregat

Det finns inte på riktigt. Men Skogforsks simulering har gett en del svar på hur en tänkt Cintoc fällare-buntare med ett kontinuerligt avverkande flerträdsaggregat kan fungera i praktiken.

Artikeln är en del av Arbetsrapport 947-2017.

Sverige har goda förutsättningar att ersätta fossila bränslen med skogsbränsle. En av de skogsbränslekällorna som har störst outnyttjad potential är klena träd från tidiga gallringar samt så kallade konfliktbestånd. Konfliktbestånd avser bestånd där röjningen uteblivit och därför är det svårt att avgöra vad som är nästa lämplig skötselåtgärd; beståndet är för klent för maskinell gallring men opraktiskt grovt för röjning.

Att utveckla effektiv teknik och metod för att avverka denna typ av bestånd är utmanande då intäkten från de klena stammarna är relativt låg samtidigt som resursåtgången är relativt hög. Utvecklingen av såväl teknik som logistik är därför avgörande för att möjliggöra ett storskaligt utnyttjande av den resurs som de unga och klena skogarna utgör.

För klena stammar uppnås högst effektivitet om materialet redan vid avverkning kompakteras till färdiga buntar vilket underlättar både transport och vidare sönderdelning. Mot denna bakgrund har en maskinkonfiguration, Cintoc fällare-buntare utrustad med kontinuerligt avverkande flerträdsaggregat, analyserats.

Cintoc är en fällare-buntare vars finess är en helautomatiserad leveranskran som hämtar virke från en förarstyrd avverkningskran och levererar virket vidare till en helautomatiserad lindningsenhet. Kontinuerlig avverkning innebär att aggregatet kan hållas i konstant rörelse under avverkning, avskiljning och ackumulering. En svaghet med dagens ackumulerande flerträdsaggregat är att de inte är kapabla att genomföra kontinuerlig avverkning. Det finns en testbänk av Cintoc samt flera prototyper av kontinuerligt avverkande flerträdsaggregat. Däremot finns inte den kombinerade maskinkonfigurationen i dagsläget och därför analyserades den genom simulering.

Som indata i modellering av aggregatets tidsåtgång användes verkliga tidsstudiedata medan indata för Cintoc härleddes intuitivt av tillverkaren samt författarna till den här rapporten.

Simuleringar visade att Cintocs automatiserade leveranskran i de allra flesta fall kunde arbeta i tillräckligt hög takt för att inte orsaka allt för omfattande oönskade stillestånd. Detta under förutsättning att leveranskranen kan nå sitt målvärde även i verkligheten. Simuleringen avslöjade också några flaskhalsar i den studerade maskinkonfigurationen. Dessa problemen kan åtgärdas med teknisk utveckling såväl som genom rationalisering av arbetet. 

Läs hela rapporten i sin helhet nedan. 

Nr 101-2017    Publicerad 2017-11-27 07:00
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Maskinteknik
Skogsbränsle
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.