Gå till:

Prognosmodeller för att förutse volymutfall i virkesförsörjning

Foto: Sven Tegelmo, Skogforsk
Det går skatta volymutfallet inom ett verksamhetsområde med relativt god precision med hjälp av historiska data, på både kort och lång sikt. Det visar den här pilotstudien.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 958-2017.

Syftet med studien har varit att hitta modeller för att prognostisera månadsvis volymutfall per sortiment för kortsiktig respektive långsiktig planering hos Norra Skogsägarna. Dessa modeller ska fungera som stöd i virkesområdeschefernas arbete med produktionsplaneringen. Projektet har genomförts som en pilotstudie inom ett av Norra Skogsägarnas virkesområden.

Som indata till analyserna användes information om avverkningsresurser, historisk traktbank, historiska produktionsdata från SDC, väderdata från SMHI och antal arbetsdagar per månad från SCB. Alla ovanstående uppgifter samlades in på dygnsbasis för åren 2013-2015. Totalt bestod studien av skördardata från 27 maskiner och över 734 000 m3fub producerat virke.

Genom regressionsanalys på historiska data skattades funktioner som användes i prognosmodellerna för tremånaders (Prognos-maskin) och tolvmånaders (Prognos-VO) planperiod. I regressionsanalysen utvärderades i vilken grad olika parametrar inverkade på respondenterna (volym- och sortimentutfall). De parametrar som antogs kunna påverka produktionen (volymutfallet) per månad, maskinstorlek respektive sortiment var olika yttre förutsättningar som väderrelaterade faktorer och antal arbetsdagar samt avverkningsresursens förutsättningar, kontrakterad årsvolym och data från traktbanken.

För följande parametrar kunde inga eller svaga samband med produktionens utfall ses; antalet arbetsdagar, temperatur, snödjup, nederbördsmängd och lövandel. Parametrarna med starkast samband var medelstam, avverkningsandel och normalproduktion (kontrakterad volym per år delat med antalet produktiva månader).

Utvärderingen av prognosmodellerna gjordes utifrån data från tidsperioden 1 januari till 30 april 2016 med totalt 12 skördare i drift. De två modellerna, prognos-maskin och prognos-VO, validerades genom att traktplanerat data för ingående maskiner inom berört virkesområde från perioden matades in i Excel-filen med prognosmodellerna. Modellernas skattade volymer och sortimentutfall jämfördes sedan med faktiskt producerad volym enligt skördarrapportering.

Båda modellerna överskattade den producerade volymen. Modellen prognos-maskin överskattade med 18 procent och prognos-VO med 26 procent. Denna studie har visat att det med hjälp av historiska data går att skatta volymutfallet med relativt god precision inom ett VO, på både kort och lång sikt.

För att skapa än bättre skattningar i framtiden vore det intressant att utöka antalet maskinkategorier, förbättra sättet att räkna ut normalproduktionen samt utöka det geografiska området och inkludera fler maskiner.

Läs rapporten som helhet nedan.

Nr 100-2017    Publicerad 2017-11-24 07:02
Transport & logistik
Flödesplanering
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
Virkesdata
Aptering
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.