Gå till:

Pilotstudie av mekanisk pressning av flis

Prototypmodellen av flispress som testats i studien.
Foto: Johanna Enström, Skogforsk
Mekanisk pressning av flis minskar fukthalten väsentligt visar denna pilotstudie. Men det behöver undersökas vidare om det kan motiveras som en transportförberedande behandling.

Många industriella processer kräver torkning av flisad eller krossad biomassa. Skogforsk bedriver nu projekt i syfte att effektivisera storskaliga transporter av biomassa. Tidigare studier av andra aktörer har visat att pressning av flisen är en möjlig väg att minska fukthalten, och Copolia har utvecklat en flispress med detta syfte. Möjligheten att använda en enkel och energieffektiv metod för att minska fukthalten i biomassan är intressant bland annat för att effektivisera transporterna och som en första fukthaltsreduktion inför pelletstillverkning.

Tekniken fungerar så att flisen läggs ut på ett band som går mellan två valsar, en på över- och en på undersidan av bandet. Flisen kläms ihop mellan valsarna varvid det fria vattnet trycks ut på bandet. Vattnet sugs ut under bandet och transporteras bort för filtrering.

I Kanada är intresset stort för att finna effektiva lösningar för torkning och homogenisering i samband med pelletstillverkning. I november 2016 studerade kanadensiska FP Innovations och Skogforsk en prototyppress i Karlstad. I studien ingick de fem olika materialen;

  • bark
  • massaflis
  • flisad energived
  • flisad grot
  • krossad grot

Effekten av pressningen på fukthalt, skrymdensitet och partikelstorlek testades för alla materialen. Bark betedde sig på ett annat sätt än de flisade och krossade materialen vilket framgår av resultatet för fukthalt (figur 1). För de flisade och krossade materialen hamnar fukthalten efter pressning på i medeltal 46 procent oberoende av utgångsvärdet. För de flisade och krossade material som hade en utgångsfukthalt på över 50 procent var reduktionen i fukthalt signifikant. Pressningen ökade andelen finfraktion för alla typer av flis och kross. Dessutom minskade flisens torrdensitet för två av de fyra studerade materialen.  

 

Resultaten från studien indikerar att pressning i sig inte kan motiveras som transportförberedande behandling. Det kommer troligen att krävas någon form av kompaktering, eventuellt i kombination med pressning.

En totalkostnadskalkyl för pressning som förbehandling inför transport håller på att utarbetas inom det pågående projektet Lagring och hantering av träbränslen via terminal. Intressanta metoder för kompaktering finns bland annat inom jordbruket och återvinningsindustrin.

Den genomförda pilotstudien bör följas upp med en studie av en fullskalig press och möjligheten att kompaktera den pressade flisen bör studeras vidare. 

Nr 20-2017    Publicerad 2017-03-10 12:52 )
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
Referenser
Volpé,S., Röser, D.,Carruthers, R., Enström, J. 2017. Technical evaluation of a mechanical dewatering press and North American market opportunities. FPInnovations, Technical report no.4.
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.