Gå till:

Ny rutin förenklar anmälan av husbehovstäkter

Foto: Sten-Gunnar Skutin, Skogforsk
Skogforsk har tagit fram en rutin och blankett som förenklar anmälan om husbehovstäkt och anmälan för samråd. Alla husbehovstäkter behöver inte anmälas.

En husbehovstäkt innebär en täkt för eget bruk, på egen fastighet. Täkten kan bestå av berg, naturgrus eller morän som krossas till lämpliga dimensioner för upprustning eller anläggning av grusvägar. Reglerna kring husbehovstäkter är snåriga och berör många lagområden och myndigheter. En husbehovstäkt kräver i vissa fall anmälan eller anmälan om samråd med kommun eller länsstyrelse, men många skogsföretag och markägare är osäkra på när en anmälan behövs. I projekt Husbehovstäkt har Skogforsk gått igenom juridiken och de tillgängliga hjälpmedlen tillsammans med en arbetsgrupp från skogsföretagen. Arbetet har skett i dialog med berörda myndigheter, totalt åtta olika från kommuner och länsstyrelser till nationella myndigheter. Resultatet har bland annat blivit en anmälningsblankett som ska underlätta anmälan och anmälan för samråd.

De grundläggande reglerna för tillstånd, anmälan och anmälan för samråd finns i miljöbalken. Kommersiella täkter är tillståndspliktiga men husbehovstäkter kräver normalt inte tillstånd. De kan däremot vara anmälningspliktiga. Täkter som överstiger uttag av 10.000 ton berg eller naturgrus ska alltid anmälas. Täkter av berg eller naturgrus som är högst 10.000 ton, eller morän oavsett mängd, ska anmälas för samråd om de riskerar att väsentligt ändra naturmiljön. Om det inte finns sådana risker krävs normalt ingen anmälan. Inom vattenskyddsområden kan det finnas lokala regler för täkter. Här kan alla husbehovstäkter vara anmälningspliktiga eller till och med förbjudna.

Den som planerar en husbehovstäkt har god hjälp av de karthjälpmedel som finns hos bland annat länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Där finns information om känsliga områden där hänsyn ska tas. Om täkten kan påverka dessa ska den alltid anmälas för samråd.

Läs fördjupning

Miljöbalkens bestämmelser ger grunderna

Det är miljöbalken (MB) och miljöprövningsförordningen (MPF) som sätter spelreglerna för verksamhet som kan påverka miljön. I MB finns olika kapitel som beskriver vilken typ av tillstånd och anmälan som krävs för miljöfarlig verksamhet. MB är beslutad av riksdagen. I MPF har regeringen efter riksdagens bemyndigande tillfört detaljerade bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter som avses i 9 kap. MB.

Alla kommersiella täkter är tillståndspliktiga enligt MB 9 kap. och MPF 4 kap. Husbehovstäkter är däremot inte tillståndspliktiga annat än om de överstiger 25 hektar bergtäkt. Därför är det viktigt att veta om täkten är avsedd för husbehov eller inte. I rutan nedanför visas hur det beskrivs på Naturvårdsverkets hemsida.

Husbehovstäkt eller inte?

"Reglerna om husbehovstäkt kan tillämpas på varje slag av fastighet. Avgörande för om täkten skett för husbehov är om det utbrutna materialet använts inom fastigheten för dess eget behov för skötseln av en jordbruks- eller skogsfastighet och inte sålts eller på annat sätt utnyttjats kommersiellt. Som exempel nämns att ett cementgjuteris grusuttag från egen fastighet inte kan anses ske för husbehov. Vid till exempel grustäkt för byggande eller underhåll av en samfälld väg torde uttag av en sådan grusmängd, som svarar mot fastighetens delaktighet i vägen få anses tillgodose fastighetens behov. Däremot finns krav på tillstånd om uttaget är större än så."

Källa www.naturvardsverket.se

Anmälan och samråd för husbehovstäkter

Att en verksamhet anmäls betyder att tillsynsmyndigheten får kännedom om den. De kan återkomma med förbud eller föreläggande om att verksamheten måste anpassas. Man skiljer på Anmälan och Anmälan för samråd. De båda formerna har en juridisk grund beroende på vilka paragrafer i miljöbalken de berör. I praktiken innebär dock båda anmälningsformerna att verksamhetsutövaren lämnar in en anmälan som kommun och/eller länsstyrelsen kan ha synpunkter på. Om anmälaren inte har hört något inom sex veckor kan verksamheten sättas igång.

En verksamhet som inte anmäls kan dock också få föreläggande från tillsynsmyndigheten, och böter kan utdömas för täkter som har anmälningsplikt men som ej anmäls. En kommun eller länsstyrelse kan till exempel se husbehovstäkter via flygbilder och återkomma med beslut.

Enligt miljöbalken 9 kap. 6 § gäller anmälningsplikt för täkt om markinnehavarens husbehov överstiger 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus eller berg. I dessa fall får tillsynsmyndigheten automatiskt kännedom om täkten.

Enligt miljöbalken 12 kap. 6 § ska täkter av berg, naturgrus eller morän som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt, men kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, anmälas för samråd hos tillsynsmyndigheten. Observera att det inte finns någon nedre gräns för storlek på täkter som berörs av samråd enligt 12 kap. 6 §. Det är i stället den eventuella påverkan på naturmiljön som avgör.

Tillsynsmyndigheten för husbehovstäkter är normalt kommunen, men det kan i vissa fall vara länsstyrelsen. Ett grundtips är att alltid börja med att kontakta kommunen.

Samråd enligt miljöbalken 12 kap. 6 §

"Med väsentlig ändring av naturmiljön avses bland annat skador på värdefulla natur- och kulturmiljöer eller den biologiska mångfalden, samt misshushållning med naturresurser, energi och material."

Källa www.naturvardsverket.se

I figuren nedan sammanfattas när en husbehovstäkt behöver anmälas eller anmälas för samråd.

Beslutsträd för anmälan och anmälan om samråd av husbehovstäkter

Beslutsträdet visar när täkten behöver anmälas respektive anmälas för samråd. Det är värt att notera att kommunen skickar alla anmälningar på remiss till länsstyrelsen som kan fatta beslut i dessa ärenden.

Generella krav på hänsyn 

Allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2. kap

 • Kunskapskravet. Verksamhetsutövaren ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
 • Försiktighetsprincipen. Verksamhetsutövaren ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 • Lokaliseringsprincipen. Det ska väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, miljöbalken 3. kap

Bestämmelserna innebär att känsliga områden så långt som möjligt ska skyddas. Det inkluderar även riksintressena. Här avses främst

 • Rennäring
 • Naturvärden
 • Kulturvärden
 • Friluftsliv
 • Vattenskyddsområde

Tillsynsmyndigheten rekommenderar att man samråder om man känner osäkerhet beträffande om täkten "kan komma att väsentligt ändra naturmiljön".

Karthjälpmedel

Det finns fyra värdefulla hjälpmedel som kan minska osäkerheten om när värdefulla hänsynsobjekt berörs, och där alltså anmälan om samråd behövs.

Länsstyrelsens webbGIS

De flesta länsstyrelsen i Sverige har idag ett webbGIS, eller får det inom kort. I GIS kan man sedan tända eller släcka olika skikt, som i exemplet nedan. Teckenförklaringar finns under särskild flik.

Länsstyrelserna använder något olika nomenklatur, men intressanta här är främst de skikt som berör riksintressen, rennäring, naturvärden, kulturvärden och friluftsliv. Öppna WebbGIS

Exempel på hänsyn i Länsstyrelsens WebbGIS

Ett område i närheten av Vilhelmina i Västerbottens län med en flyttled för rennäring.

Exempel på hänsyn i länsstyrelsens webbGIS

Svarttjärn öster om Falun, Dalarna län, där det finns en skyddad kallkälla (Trefaldighetskälla). Mer information om källan finns i Fornsök.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet

I Fornsök zoomar man in till aktuellt område och klickar på de objekt som visas. Då ges mer information.

Exempel från Fornsök, Riksantikvarieämbetet

Fornsök, Trefaldighetskälla vid Svarttjärn öster om Falun med exempel på ytterligare objektinformation.

Skyddad natur, Naturvårdsverket

I webbGIS Skyddad natur återfinns alla större vattentäkter i Sverige.

Vattenskyddsområde från Naturvårdsverkets Skyddad natur

I kartan ser man tydligt var det finns vattenskyddsområden.

Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen

Skogens Pärlor är en lättanvänd karttjänst från Skogsstyrelsen. Den visar både naturvårdshänsyn och kulturhänsyn, bland annat:

 • Nyckelbiotoper och objekt med naturvärden
 • Biotopskydd
 • Forn- och kulturlämningar

Blankett för anmälan och samråd om husbehovstäkt

Anmälan om husbehovstäkt görs enligt miljöbalken 9 kap 6 §, och anmälan för samråd enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Båda formerna av anmälan kan nu göras med samma blankett.

Blanketten har tagits fram i dialog med berörda myndigheter och skogsbruket, och Skogforsk ansvarar för kommande uppdateringar om behov finns. Blanketten skickas till kommunen, som är tillsynsmyndigheten för anmälan om husbehovstäkt. Kommunen skickar alltid en kopia till länsstyrelsen, som ibland kommer med synpunkter.

För samråd är det också möjligt att använda länsstyrelsens blankett som hittas på www.lansstyrelsen.se under "E-tjänster och blanketter". Den är dock mer omfattande och tar längre tid att fylla i.

Nr 82-2017    Publicerad 2017-09-26 07:00
Transport & logistik
Vägar
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Sten-Gunnar

Skutin

Tidigare anställd
 070 - 673 80 65
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.