Gå till:

Hybridaspen växer uthålligt i flera generationer

Foto: Lars Rytter, Skogforsk
Försök visar att hybridasp kan föryngras uthålligt med rotskott, även med korta omloppstider. Resultaten hittills indikerar även att olika omloppstider ger ungefär samma biomassa totalt sett.

Artikeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Forest Ecology and Management.

Odlingar med hybridasp uppvisar ofta höga produktionssiffror. Informationen kommer dock nästan alltid från planterade bestånd, det vill säga första generationen, även om det finns en del inledande information från rotskottföryngringar. Men hur uthållig är egentligen hybridaspens produktion då man förlitar sig på sjävföryngring med rotskott i kommande generationer? Det studeras i ett unikt försök i södra Sverige. Skogforsk har med finansiellt stöd från Energimyndigheten anlagt ett experiment där man jämför odling av hybridasp med tre olika omloppstider.

Efter att det ursprungliga planterade beståndet avverkats har man nu kommit halvvägs i studierna av rotskottföryngring. Resultaten hittills visar att mängden rotskott och den biomassa som producerats inte minskat från den första till andra rotskottgenerationen även om omloppstiden bara var fyra år. Samtidigt kunde forskarna se att den totala produktionen av vedbiomassa var tämligen lika under de första åtta åren för de tre omloppstiderna 4, 8 respektive 16 år. I det senare fallet har man ännu inte kommit till slutet av en omloppstid. Medelproduktionen var i samtliga fall kring 10 ton TS ha-1 år-1 och den nivån nåddes på bara ett par år.

Slutsatser hittills, efter halva odlingstiden, är att det tycks som att hybridasp kan föryngras uthålligt med rotskott även med korta omloppstider och att valfriheten i odlingsinriktning är stor eftersom olika omloppstider resulterade i ungefär samma totala produktion av biomassa.

Läs fördjupning

Försöket

Experimentet genomförs på en försökslokal i Snogeholm, Skåne (55° 33’N, 13° 43’E, altitud 40–45 möh). Tre olika omloppstider används för att studera rotskottuppslag och tillväxt hos hybridasp. Varje omloppstid finns i fyra upprepningar, det vill säga försöket är indelat i fyra block där varje omloppstid är placerad slumpmässigt. Varje försöksyta är ungefär 40x40 meter där de inre 30x30 meterna nyttjas för mätningar. Det planterade beståndet avverkades vintern 2008/2009 vid 12 års ålder varefter experimentet startade. Samtliga försöksytor planterades med samma antal och mängd av utvalda kloner.
De tre behandlingarna (omloppstiderna) är följande: 1) avverkning vart fjärde år; 2) avverkning vart åttonde år med stråkröjning och uttag av två tredjedelar av biomassan efter fyra år; och 3) avverkning efter 16 år med inledande stråkröjning och uttag av biomassa efter två år och röjning samt friställning av 1 100–1 200 stammar efter fyra år.

Skottuppslag

I storleksordningen 100 000 rotskott bildades under det första året efter avverkning (Figur 1). Ungefär lika många skott kom upp igen i fyraårs-behandlingen. Där ingen tidig röjning genomfördes reducerades skottantalet kraftigt, från ca 100 000 år ett till cirka 40 000 ha-1 år fyra. Röjningarna gav naturligtvis ännu kraftigare reduktion av skotten och dessutom en högre diametertillväxt, både räknat på alla skott och de 1 000 grövsta i respektive behandling.

Figur 1. Utvecklingen av levande skott över tiden i de tre behandlingsalternativen.

Biomassaproduktion

I behandlingsalternativet med fyra års omloppstid kunde vi inte se någon nedgång i tillväxt (Figur 2) eller rotskottuppslag (Figur 1). Visserligen fanns en viss variation efter de olika åren men efter två korta cykler bibehöll hybridaspen sin produktionsförmåga.

Figur 2. Producerad biomassa efter första och andra odlingscykeln vid 4-årig omloppstid.

I samtliga behandlingsalternativ kom medelproduktionen av stam- och grenbiomassa snabbt upp i en nivå på omkring 10 ton TS per ha och år (figur 3). Produktionen upprätthölls på den nivån under de åtta år som den inledande studien varade. En viss nedgång kunde ses i behandlingen med 16 års omloppstid på grund av röjning år två med påföljande friställning år fyra, men även i detta alternativ repade sig tillväxten och hamnade på i stort sett samma nivå som de andra behandlingarna efter åtta år.

Figur 3. Medeltillväxt under åtta år för de tre behandlingarna med olika omloppstid. Linjerna representerar medelvärden av de fyra upprepningarna för respektive behandling.

Fortsättningen

Experimentet har kommit halvvägs. Det är viktigt att den återstående perioden följs för att få säkrare information om hur uthålligt hybridaspen kan växa vid varierande omloppstider. Hittills har vi inte sett någon skillnad mellan de olika avverkningscyklerna och resultaten antyder att det finns en stor flexibilitet för markägaren i sättet att sköta rotskottföryngringar av hybridasp utan att biomassaproduktionen påverkas i någon nämnvärd omfattning.

Nr 94-2017    Publicerad 2017-11-10 07:00
Skogsskötsel
Läs mer
Författare

Rose-Marie Rytter

Rytter Science
 073-980 16 83
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.