Gå till:

Entreprenadskogsbrukets förutsättningar

I denna studie undersöks hur tjänstemän på skogsbolag och skogsägarföreningar ser på skogsentreprenörer och deras förutsättningar. Även SE ger sin syn på förutsättningarna som råder för medlemmarna.

Artkeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 953-2017.

I denna rapport redovisas en kunskaps- och attitydkartläggning av hur
beställare av skogliga tjänster ser på leverantörer av skogliga tjänster, det vill säga skogsentreprenörer, och deras förutsättningar.

Representanter från nio beställarorganisationer har svarat på frågor som rör deras uppfattning om företag inom drivnings- och skogsvårdsentreprenad. Även Skogsentreprenörerna, SE, har getts möjlighet att beskriva bilden ur sitt och sina medlemmars perspektiv. Respondenterna har även fått svara på frågor kring synen på framtida utveckling och betydelsen av ökad eller förbättrad samverkan mellan parterna. Svaren visar att beställare ser olika kategorier av företag (och företagande) samt medvetenhet om att lönsamheten varierar stort
mellan olika entreprenadföretag. I rapporten görs ett försök att ge en helhetsbild, men även att betona de variationer som finns.

Av resultatet framgår bland annat att beställarsidan:
• Ser en stor variation i utförarnas ekonomiska läge, ofta kopplat till olika
strategier och olika ekonomisk medvetenhet i det egna företaget.
• Ser personerna bakom företagen som yrkesskickliga, lojala och duktiga
problemlösare med skog och skogsbruk som livsstil.
• Ser nytta och behov av förstärkt samverkan mellan parterna.
Respondenterna från beställarsidan pekar på ett flertal utvecklingsområden och uttrycker tillförsikt inför framtiden. Man påpekar att en utveckling redan har startat, med krav på tätare dialog och förbättrat samarbete mellan beställare och utförare i entreprenadskogsbruket.

Det resultat som framkommer från beställarna stöds i huvudsak av det
sammanvägda resultatet från Skogsentreprenörernas svar. De belyser dessutom att det är svårt att nystarta entreprenadföretag inom skogsbruket då det krävs stora investeringar och specifika kunskaper. Samtidigt kan det vara svårt att attrahera arbetskraft utanför branschen.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 85-2017    Publicerad 2017-10-05 07:00
Företagande
Ledarskap
Organisation
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.