Gå till:

Ekonomisk utvärdering av olika röjnings- och gallringsprogram

Röjningen är avgörande för ekonomin i ett bestånd. Både när den utförs och hur hårt den görs. Här analyseras tre åtgärdsprogram med olika stamantal efter röjning och med varierande antal gallringar.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 948-2017

Under de senaste decennierna har röjningarna i det praktiska skogsbruket gjorts på en alltför liten areal, för sent i beståndsutvecklingen och dessutom ofta alltför svagt med många stammar kvar efter röjning. Även gallringarna har utförts sent i beståndsutvecklingen vid höga medelhöjder i bestånden. Sammantaget leder detta till högre röjningskostnader per hektar, inoptimal beståndsutveckling, kvalitetsförluster samt avsevärt ökade risker för snö- och vindskador. Allt detta kan bedömas ge betydande ekonomiska
förluster på kort och lång sikt.

I den här rapporten redovisas en lönsamhetsanalys av tre åtgärdsprogram med olika stamantal efter röjning och med varierande antal gallringar. För tre tall- och tre granbestånd analyserades virkesproduktionen och ekonomin vid utgångsförbanden efter röjning 1 400 stammar per hektar samt en gallring, 2 000 med två gallringar, samt 2 600 med tre gallringar.

Beräkningarna utfördes på tre ståndortsindexklasser per trädslag (T20, T24, T28, G24, G28, G32). Vid beräkningen av nuvärdet av avverkningsnettona under en omloppstid sattes kalkylräntan till 2,5 procent.

För samtliga typbestånd, definierade utifrån röjningsförband och ståndortsindexklass, beräknades det högsta nuvärdet för avverkningsnetton för alternativet med 1 400 stammar per hektar efter röjning och det lägsta nuvärdet för 2 600 stammar efter röjning. Beräkningarna visade på ett litet utrymme för skogsvårdskostnader (7 400 kronor per hektar) för det lägsta ståndortsindexet (T20).

Utifrån nuvärdesberäkningarna var den optimala omloppstiden 5-15 år längre för de stamtätare alternativen efter röjning. För alla analyserade ståndortsindex visade beräkningarna på små skillnader i genomsnittlig årlig volymproduktion mellan röjningsförbanden. Pris- och kostnadsutvecklingen talar för ett framtida skogsbruk med ett begränsat gallringsuttag.

Med ett röjningsprogram på 1 200-1 500 stammar per hektar efter röjning skapas en handlingsfrihet att utföra en gallring eller alternativt att driva bestånden gallringsfritt. En starkare slutröjning öppnar för möjligheten att sänka kostnaden för plantering genom att sätta ut färre plantor per hektar.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 114-2017    Publicerad 2017-12-22 07:00
Skogsskötsel
Gallring
Röjning
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Folke

Pettersson

Tidigare anställd
 070 - 213 85 61

Kenneth Nyström

SLU
 090-1786 83 64
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.