Gå till:

Skogens beställare ser positivt på entreprenadbranschen

Foto: Sverker Johansson, Bitzer
Skogforsk har kartlagt beställares syn på skogsentreprenadbranschen. Där finns en tro på framtiden, men också insikter om risker och utmaningar.

Skogforsk har gjort en kunskaps- och attitydkartläggning av hur beställare av skogliga tjänster ser på entreprenörer och deras förutsättningar. I det stora hela framkommer en positiv syn på entreprenadbranschen, samtidigt som beställarna pekar på ett flertal utvecklingsområden – hos bägge parter.

Entreprenörerna ses som yrkesskickliga, lojala och duktiga problemlösare. När det gäller ekonomin uppger beställarna att det finns stora skillnader mellan de olika entreprenörerna. Dålig ekonomi är vanligt, trots att det enligt beställarna finns förutsättningar för bra lönsamhet. Att det finns stora variationer i ekonomin bekräftas också av en annan färsk Skogforsk-studie, som visar att var femte skogsentreprenadföretag redovisar en vinstmarginal på över 15 procent, medan en tredjedel visar röda siffror.

Genom att stärka samverkan mellan parterna och utveckla företagandet tror beställarna att man kan nå en positiv effekt inom entreprenadskogsbruket. De anser att en sådan utveckling redan har påbörjats med krav på tätare dialog och förbättrat samarbete mellan beställare och utförare. Ett annat område som ses som viktigt är att integrera företag i försörjningskedjan – både vertikalt och horisontellt.

Sett i ett större perspektiv är egentligen alla punkter som studien berör nödvändiga att utveckla för att kunna bedriva ett hållbart skogsbruk. 

Läs fördjupning

Bakgrund

Skogforsk har under många år arbetat med frågor som berör skogsentreprenadföretag. Sedan 2013 är arbetet samordnat genom uppdraget Sesam, Svenskt entreprenadskogsbruk i samverkan. Inom Sesam har ett antal utvecklingsprojekt bedrivits, men när det gäller branschens syn på entreprenadföretagen finns endast begränsad information, och det är anledningen till varför den här studien har genomförts.

Syfte och mål

Syftet med studien var att ge en övergripande bild av branschens syn på entreprenadskogsbruket, som ska ligga till grund för framtida utvecklings- och förbättringsarbete.

Målet var att beskriva branschens syn på drivnings- och skogsvårdsentreprenörer utifrån ekonomi, påverkande faktorer, företagsamhet och framtidsutsikter samt att belysa styrkor och svagheter inom branschen. 

Metod

Skogforsk har under år 2016 intervjuat representanter från nio stycken beställarorganisationer, som med egna ord fått svara på frågor kring hur de ser på entreprenadskogsbruket. Ämnesområdena omfattade bland annat ekonomi, styrkor och svagheter samt tankar om framtiden.

Även SE Skogsentreprenörerna intervjuades för att få kommentarer från båda parter och kontrollera om deras bild överensstämmer med beställarnas.

Följande aktörer ingick i studien:

  • Stora Enso
  • Norra Skogsägarna
  • Norrskog
  • Mellanskog
  • Södra Skogsägarna
  • SCA
  • BillerudKorsnäs
  • Holmen
  • Sveaskog
  • Skogsentreprenörerna, SE

Svaren sammanställdes och tolkades av projektgruppen och tolkningarna diskuterades därefter inom Sesams arbetsgrupp. Det slutliga resultatet utmynnade i en bild som avser att spegla ”skogsbrukets syn” på entreprenadskogsbruket.

Resultat

Beställarna beskriver att det finns stora skillnader mellan olika entreprenadföretag. Skillnaderna handlar om såväl ekonomi och strategi som kompetens och storlek. Men den generella bilden av det entreprenöriserade skogsbruket är positiv och beställarna ser många möjligheter till utveckling, inte minst när det gäller samverkan och ekonomi.

Man framhåller också att en utveckling redan har startat, med krav på tätare dialog och förbättrat samarbete mellan beställare och utförare i entreprenadskogsbruket.

Beställarnas åsikter stöds i huvudsak av det sammanvägda resultatet från Skogsentreprenörernas svar. Men de påpekar också att det är svårt att starta ett nytt entreprenadföretag inom skogsbruket då det krävs stora investeringar och specifika kunskaper, samtidigt som det kan vara svårt att attrahera arbetskraft utanför branschen.

Diskussion

Att sammanställa intervjusvar från tio respondenter och låta det bli en ”gemensam och accepterad” sanning är en svår uppgift och Skogforsk anser att resultatet sannolikt bör tolkas med försiktighet. Men det som talar för undersökningen är att svaren genomgående upplevs som ärliga och raka. I vissa fall belyser till exempel respondenterna brister i sina egna organisationer. Detta gör att Skogforsk tror att undersökningen ganska väl speglar entreprenadskogsbruket och dess utmaningar.

Vad händer framöver?

Entreprenörsforum är en assisterande grupp kopplad till Sesam-uppdraget, som utifrån den här undersökningen kommer att föra fortsatta diskussioner och utvecklingsarbete. I forumet finns också möjlighet att prioritera vilka olika delar som är viktigast att arbeta vidare med i dagsläget.

Nr 93-2017    Publicerad 2017-11-09 11:57
Företagande
Organisation
Läs mer
Författare

Malin

Sääf

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.