Gå till:

Paraffinolja för att motverka fastfrysning av flis i containrar

Foto: Jarno Föhr
Vid två tillfällen har Skogforsk testat användning av paraffinolja för att undvika att flis fryser fast i containrar. På grund av ogynnsamma väderförhållanden har dock inga slutsatser kunnat dras.

Vid flistransporter vintertid förekommer ofta problem med att fuktigt material fryser fast i stålcontainrarnas botten och dess sidoväggar. Det orsakar tidsför­luster och extra arbete för transportörerna och kan i värsta fall leda till att last­bilar eller hela tågset försenas. Det finns olika metoder för att motverka fast­frys­ningsproblematiken. Vid tågtransporter från terminal försöker man ofta att ”strössla” botten på containrarna med torr rundvedsflis, och vid lastbilstran­sporter förekommer det att man smörjer containrarnas insida med ett tunt diesel­skikt. Dessa metoder är inte optimala, vare sig ur funktions- eller hanteringssynpunkt, samtidigt som det medför vissa kostnader för avsändare eller transportörer.

Ett önskemål från branschen har varit att hitta lösningar för att förhindra, eller i vart fall minska problemet med fastfrysning i containrar under vintern. I diskus­­sionerna har det framkommit förslag att utvärdera smörjvätskor som används bland annat vid transporter inom betongindustrin. Enligt tillverkarna och några tillfrågade användare har dessa verkat lovande. De vätskor som diskuterats är biologiskt nedbrytbara vitoljor, d.v.s. syntetiska paraffin­oljor, tillverkade av syntes- eller restgaser.  

Under två olika tillfällen har Skogforsk försökt att under fältmässiga former utvärdera effekten avseende fastfrysning av biologiskt nedbrytbar släppvätska. Dessvärre har inget av dessa försök resulterat i några säkerställda resultat.

Nr 2-2016    Publicerad 2016-01-13 07:00
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Virkes & bränsleegenskaper
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.