Gå till:

Mindre snytbaggeskador med senare plantering

Foto: Karin Hjelm, Skogforsk
Snytbaggeskadorna blir mindre vid plantering i mitten av juni den tredje säsongen efter avverkning än vid tidigare plantering. Det visar en ny studie.

De tre första säsongerna efter avverkning är risken stor att snytbaggar dödar planterade barrträdsplantor genom sitt gnag på stammens bark. Det finns också en variation i skaderisk mellan olika tidpunkter under dessa säsonger. En ny studie från SLU och Skogforsk visar att skadorna av snytbagge blir mindre omfattande vid plantering kring mitten av juni den tredje säsongen efter avverkning än vid plantering en månad tidigare. Det hänger samman med att den nya generationen snytbaggar flyger iväg från hyggena där de utvecklats i stubbrötter kring slutet av maj eller början av juni.

Lämnar hyggena vid svärmningen

Att vänta några år med att plantera efter avverkning, så kallad hyggesvila, är ett välkänt sätt att minska risken för skador av snytbagge. Hyggesvilan har emellertid andra nackdelar som gör att man i skogsbruket oftast strävar efter att plantera så snart det är praktiskt möjligt. Väntar man några år så ökar konkurrensen för plantorna med annan vegetation och risken för skador av torka ökar. Dessutom förlorar man tid för trädens tillväxt. Dessa nackdelar är störst i södra Sverige med ofta mycket vegetation på hyggena och förhållandevis kort omloppstid för skogsbeståndet.
I Svealand och Norrland är det trots allt ganska vanligt med plantering på våren den tredje säsongen efter avverkning. Just mot slutet av denna period infaller snytbaggarnas svärmning, då den nya generationen snytbaggar flyger iväg från de hyggen där de utvecklats i stubbrötter. Därför borde plantskadorna på dessa hyggen minska vid senarelagd plantering, efter att de unga snytbaggarna flugit iväg. Snytbaggarna flyger vid varmt väder med svag vind (över 19°C och mindre än 4 m/s), mestadels någon gång i andra halvan av maj eller början av juni.

I den nya studien undersöktes om plantering i mitten av juni verkligen ger mindre skador av snytbagge och högre plantöverlevnad jämfört med plantering en månad tidigare i maj. Båda planteringstidpunkterna fanns representerade inom ett antal ytor på åtta hyggen utspridda kring nedre Dalälven. Snytbaggens gnag på plantorna och plantdödlighet av olika orsaker lästes av vid flera tillfällen under två hela säsonger.

Mindre angrepp vid plantering i juni

Resultaten visar att snytbaggarna ätit på plantorna i betydligt mindre utsträckning under första sommaren vid plantering i juni jämfört med i maj. Skillnaderna mellan planteringstidpunkterna minskade successivt med tiden men fortfarande efter två säsonger så innebar plantering i juni en lägre andel angripna plantor, mindre total gnagyta samt lägre dödlighet på grund av snytbagge. Den totala plantdödligheten, inkluderande alla dödsorsaker, var emellertid inte statistiskt skild mellan maj- och juniplantering efter två säsonger. På ett par lokaler hade då de juniplanterade plantorna dött i något högre utsträckning på grund av torka. Sammanlagt i hela studien dödades 29 % av plantorna av snytbagge, 4,0 % av svarta bastborrar (släktet Hylastes) och 2,3 % dog på grund av torka (1600 plantor totalt i studien).

En praktisk slutsats som kan dras av studien är att man vid plantering tredje säsongen efter avverkning med fördel kan plantera i juni snarare än tidigare under våren, särskilt där risken för angrepp av snytbagge bedöms som stor. Där det är påtaglig risk för torka bör man dock vara försiktig med sen plantering. Med hänsyn till att plantorna ska vara vitala och etablera sig väl går det normalt bra att plantera ungefär fram till midsommar. Det är många gånger svårt att hinna med all plantering på våren och därmed är det värdefullt att studien ger stöd för att hela vårsäsongen fram till midsommar framgångsrikt kan utnyttjas för plantering.

Nr 51-2016    Publicerad 2016-05-26 08:06
Skogsskötsel
Föryngring
Skogsskador
Insektsskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Göran Nordlander

SLU
 018-67 23 65

Claes Hellqvist

SLU
  023-77 85 28
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.