Gå till:

Gråal och hybridal – en potential för ökad energiinriktad produktion i Sverige

Foto: Lars Rytter/Skogforsk
Denna artikel beskriver ett projekt för att ta fram odlingskoncept för gråal och hybridal för  i mellersta och norra Sverige.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 889-2015. Läs den i sin helhet på länken nedan.

Med släktet Alnus finns möjlighet att komplettera de satsningar som görs på snabbväxande löv av släktet Populus och därmed bidra till en större och stabi­lare marknad för energiinriktad odling av vedartade växter. Det är i första hand gråal (Alnus incana) och hybridal (klibbal × rödal; A. glutinosa × A. rubra) som kan anses ha stor potential i sammanhanget. Gråalen har ett antal positiva egen­skaper som gör att trädslaget har stora möjligheter att bidra med biomassa till vår energiförsörjning: hög tillväxtkapacitet, låg prioritet hos vilt, klimat­här­dig, tålighet för sura jordar och fixering av kväve. Hybridalen har visat hög tillväxt i de fåtal försök som finns med hybriden.

Projektet har finansierats av Energimyndigheten, som därmed stöttat idén med att ta fram en förädlingspopulation för det inhemska trädslaget gråal och undersöka dess tillväxtförmåga. 

Huvudmålet med projektet är att ta fram ett odlingskoncept för gråal för att öka tillgången på energiinriktad biomassaproduktion i främst mellersta och norra Sverige. I detta ingår att ta fram ett snabbväxande, härdigt och vitalt odlings­material genom etablering av fälttester med material från bestånd i Sverige och Baltikum för urval av genetiskt bra individer. Gråalens produktionsförmåga utvärderas och lämpliga skötselmodeller föreslås, varvid även förmågan till skottbildning efter slutlig skörd ingår i ett långsiktigt perspektiv. Ett annat viktigt syfte är att undersöka hybridalens potential för framtida biomassa­produktion.

Etablering av en baspopulation med gråal är det första momentet i en lång­sik­tig satsning. Projektet och arbetet startade 2013 då frö samlades in i Sverige från totalt 182 träd fördelade på 80 bestånd med spridning från latitud 56°till 67°. Materialet kompletterades med frö från 21 bestånd i Estland och 11 be­stånd i Lettland.

Under 2014 odlades gråalplantor på Skogforsk i Sävar och Ekebo. Plantorna etiketterades, varvid varje familj erhöll ett unikt nummer, och randomiserades. Plantorna fryslagrades sedan under vintern. Materialet planterades ut under vår och försommar 2015 på åtta testlokaler över landet. Sex lokaler ligger på frisk och normalt bördig skogsmark, varav två nära kusten och två i inlandet i Norrland samt två i inlandet i södra Sverige. Lokalerna inversmarkbereddes före plantering. Två lokaler finns på åkermark nära kust i Norrland och de preparerades mot ogräs före plantering.

Hybridalen testas i betydligt mindre omfattning än gråalen. Den beräknas ingå med 10 kloner som testas med 10 individer/klon och försök i de två sydligaste försöken. På grund av problem vid mikroförökningen kommer hybridalen att planteras ut först under 2016.

Försökslokalerna inventerades hösten 2015 och visade god överlevnad på samt­­liga lokaler. De lokalvisa medelvärdena för överlevnad var 95–98 %. Plantornas medelhöjd över lokaler varierade från 43 till 92 cm. Vi har sålunda ett bra utgångsmaterial för kommande forskning på gråal.

 

 

Nr 14-2016    Publicerad 2016-02-03 07:00
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.