Gå till:

Effektivare flisproduktion med rätt transportkapacitet

Foto: Lars Eliasson
För att hålla nere kostnaden för flis krävs bra maskinutnyttjande. Det behövs fyra containerbilar för att utnyttja ett maskinsystem effektivt då transportavståndet överstiger fem mil, visar ny studie.

Artikeln baseras på en vetenskapligt publicerad studie i Applied Energy.

Flisning och transport utgör två av de största kostnadsposterna i produktionskedjan för skogsbränslen. För att åstadkomma acceptabla lastvikter och därigenom minska transportkostnaderna sker huvuddelen av sönderdelningen av grot på avlägget. För flisningsentreprenören är det viktigt att kunna utnyttja flishuggen så stor del av arbetstiden som möjligt. I dagsläget är det inte ovanligt att den effektiva flisningstiden är mindre än 50 procent av arbetstiden på grund av väntan på flisbilar, transport av flis och avbrott. För att öka utnyttjandet av flishuggarna krävs en bättre samordning med vidaretransporten av flisen.

I syfte att beskriva hur kostnader och prestation för ett högproduktivt flisningssystem påverkas av transportkapaciteten har systemet simulerats under olika förhållanden. Det simulerade systemet består av en flishugg, en skotare för rangering av containrar, sex containrar på avlägget och två till fyra containerbilar. (Jmf. Eliasson m.fl.2013)

Då timkostnaden för en flishugg är högre än för containerbilar kan man acceptera en viss väntetid för lastbilarna om huggen kan hållas sysselsatt. 

I de ekonomiska kalkylerna har nettotimkostnaderna för de ingående maskinerna beräknats och stilleståndskostnaderna har satts till timkostnad minus direkta driftskostnader (bränsle etc).

Resultaten visar att det är stor skillnad i systemkostnader och maskinutnyttjande mellan de studerade systemkonfigurationerna. För att utnyttja det studerade systemet så kostnadseffektivt som möjligt krävs fyra containerbilar om transportavståndet är lika med eller överstiger 50 kilometer. Upp till 50 km är kostnaden i det effektivaste systemet med tre containerbilar likvärdigt eller lägre.

Total kostnad för flisning och transport per levererat lass flis (22,5 ton torrvikt) beroende på avstånd och antal containerbilar. 

 

Då fyra containerbilar används i så minimeras väntetiden för flishuggen men på korta transportavstånd blir andelen väntetid för lastbilarna onödigt lång. I och med att timkostnaden för en flishugg är avsevärt högre än för containerbilarna är det dock ekonomiskt fördelaktigt att acceptera en viss väntetid för lastbilarna om huggen kan hållas sysselsatt.

Givet de stora säsongsvariationerna i efterfrågan på flis är det troligen svårt att utnyttja systemet fullt ut under hela året. Det gör att ett system med tre containerbilar, där man tar in en extrabil under perioder med hög efterfrågan på flis bör ge den lägsta totalkostnaden sett över året.  

Nr 113-2016    Publicerad 2016-12-09 06:00
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Transport & logistik
Flödesplanering
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.