Gå till:

Förbättrade utbytesprognoser – en förstudie

Det finns mycket att vinna med förbättrade utbytesprognoser. I denna förstudie undersöks nuläget hos SCA, Sveaskog och Södra för att prioritera kommande utvecklingsinsatser.

Utbytesprognoser, det vill säga en förutsägelse om vilka produkter som kommer att apteras vid kommande avverkningar, ger central information för planeringen av verksamheten hos avverkningsorganisationer och deras industrikunder.

Osäkra prognoser innebär att industrin inte får det virke de beställt eller förväntat sig, vilket kan leda till sämre sågutbyte och merkostnader för missade order eller ökade lager av icke önskade produkter.

Bra utbytesprognoser förutsätter att egenskaperna hos de träd som ska avverkas är rätt beskrivna i planeringssystemet. Det bör även finnas en rättvisande uppskattning av andelar och fördelning av stamfelsved, d.v.s. ved i timmerdimensioner som inte kommer apteras som timmer p.g.a. av skador som röta eller krökar. I dag saknas dock mycket av informationen ovan i de register som avverkningsföretagen förfogar över. Även då informationen finns så avviker i många fall det prognostiserade virkesflödet från det verkliga utfallet.

Ny inventeringsteknik, där detaljerade skördarproduktionsfiler från redan avverkade objekt kan kombineras med laserskanning och annan modern mätteknik, ger förutsättningar att effektivisera och förbättra avverkningsplaneringen och ge bättre underlag för utbytesprognoser. Med laser- och flygfotobaserade metoder kan främst arealfel och felskattningar av skogens höjdutveckling reduceras betydligt. De exakta höjdmätningarna öppnar i sin tur möjligheter att träffsäkrare beskriva beståndets kronslutenhet, ojämnheter och olikåldrighet samt, beroende på mätmetodernas upplösning, stamantal och diameterfördelning.

För att inventera nuläget och prioritera utvecklingsinsatser framöver genomfördes en förstudie som en serie intervjuer och företagsgemensamma diskussioner hos tre skogsföretag; SCA, Sveaskog och Södra. Förstudien har lett till följande slutsatser:

  • Det finns tydliga behov av bättre utbytesprognoser både för de avverkande företagens egen planering och för kommunikation med deras kunder.
  • Data för utbytesberäkningar finns ofta tillgängliga men insamlingen kan effektiviseras och kvaliteten på data kan förbättras. Data behöver även fogas in i företagens system.
  • Data från olika källor (inventering, fjärranalys etc) kan kombineras för en kostnadseffektiv dataförsörjning.
  • Skördardata finns tillgängliga hos alla företag och kan utnyttjas mer för prognoser och uppföljning i en systemlösning.
  •  SCA, Sveaskog och Södra har alla behov av förbättrade utbytesprognoser, samtidigt skiljer sig uppfattningarna något kring hur detaljerade prognoser som är nödvändiga.
  •  Det finns ett gemensamt behov av utvecklade rutiner och system för uppföljning och återkoppling av prognosticerat och verkligt utfall vid avverkning.
Nr 140-2015    Publicerad 2015-11-02 11:01
Teknik & maskinarbete
Avverkning
Transport & logistik
Flödesplanering
Virkes & bränsleegenskaper
Sortimentskrav
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.