Gå till:

Bra genetisk status hos gran i norra Sverige

Foto: Skogforsk/Nils Jerling
En unik undersökning av granar i norra Sverige visar att de har hög genetisk variation och att det är ett litet släktskap mellan träden. Det gör att skogsbruket får robusta och växtliga plantor i föryngringarna.

Skogforsk har tillsammans med Umeå Plant Science Center (UPSC) i Umeå analyserat den förädlade granens genetiska status i norra Sverige. 

Undersökningen visade att de förädlade granarna i norra Sverige har hög genetisk variation och att släktskapet är litet mellan träden. Det bekräftar bilden av att granarna representerar en värdefull genetisk resurs väl lämpad för både genbevarande och produktion av robusta och växtliga plantor för skogsbrukets planteringar.

Det är första gången som ursprungsträd i hela förädlingspopulationer analyserats med så kallade genetiska markörer. Genom den unika undersökningen är det möjligt att förutsäga genetisk vinst och diversitet i kommande generationer.

Läs fördjupning

Med hjälp av genetiska markörer (s.k. mikrosatelliter) har genetisk variation och släktskap mellan och inom de nio förädlingspopulationerna för gran i norra Sverige studerats. På 456 träd med ursprung från 140 bestånd i norra Sverige analyserades trädens exakta genetiska profiler med hjälp av 15 markörer som var och en identifierar bestämda platser på kromosomerna.

De studerade träden kännetecknades sinsemellan av en hög genetisk variation, mätt som andelen träd med olika parvisa genvarianter på markörplatserna, och av att en låg andel av den genetiska variationen kunde förklaras av genetisk populationsstruktur.

Även om den genetiska populationsstrukturen var generellt sett liten, utgjorde de två nordligaste populationerna en särskild grupp som avvek från de centrala populationerna. Den påvisade genetiska strukturen stämmer väl överens med granens invandringshistorik efter istiden, nuvarande genflöde och mänsklig aktivitet i området.

Den genomsnittliga inavelsgraden var låg även efter att de markörplatser plockats bort som innehöll genvarianter som inte kunde analyseras. Den beräknande graden av släktskap för de träd som valts ut till förädlingspopulationerna var mycket låg och dessutom inte strukturerad.

Den höga genetiska variationen och det låga och inte strukturerade släktskapet mellan träden i förädlingspopulationerna bekräftar att förädlingsmaterialet för gran i norra Sverige representerar en värdefull genetisk resurs för långsiktig förädling som för genbevarande.

Nr 20-2014    Publicerad 2014-02-26 00:01
Förädling & plantor
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.