Gå till:

Beskogning av åkermark

Kontrollplanta (överst) och långnattsbehandlad planta (underst) av gråal.
Foto: Jonas Palm
Olika odlingsprinciper för björk, al, lärk och gran testades i plantskoleförsök. För björk studerades plantornas etablering på nedlagd jordbruksmark.

I detta nummer av Plantnytt redovisas hur trädslagen björk, al, lärk och gran reagerar på olika produktionsuppläggningar i plantskolan samt resultat från tidigare utlagda planteringsförsök med björk. Bakgrund till det ökade intresset för att odla lämpliga trädslag på åkermark var den omfattande nedläggning av jordbruksmark som pågått i Sverige under flera år. Uppsatsen beskriver hur de olika trädslagen odlades och behandlades och hur uppföljning av plantutveckling gjordes med bland annat tester av rotaktivitet. En behandling innebar att plantornas skott hos björk och al klipptes ned till 10 cm höjd, en annan var långnattsbehandling (16 timmar under 3 veckor) av al, björk och lärk. Långnattsbehandlingen var mycket effektiv och inga plantor växte på höjden efter denna åtgärd. Resultaten visade på stora skillnader i rotaktivitet mellan olika trädslag och behandlingar som kan påverka plantornas potential att etablera sig i fält. Fältförsöken med björk visade generellt god överlevnad och av kontrollplantor, klippta plantor och långnattsbehandlade (LN) plantor visade sig LN-behandlade plantor ha signifikant högre skott- och diametertillväxt.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1993    Publicerad 1993-11-06 18:50
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.