Goto:

Bo Karlsson

Senior researcher
(PhD)
Tree breeding
Ekebo 2250
SE-268 90 Svalöv
bo.karlsson@skogforsk.se

+46 (70) 540 88 09

Tree breeding & plants
Collegues within Tree breeding