Duo2 - Europas längsta lastbil (32m), en HCT-demonstrator

Intresserad av HCT?

 

Nu har det äntligen hänt

Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen (1998:1276). Beslutet innebär att det nu finns möjlighet för Transportstyrelsen att ge tillstånd till exempelvis lastbilsaktörer att köra längre och tyngre fordonståg med ny teknik eller nya konstruktioner på vanliga vägar, detta under en provperiod. Läs mer

Exakt vad detta innebär i alla avseenden har vi ännu inte fått klart för oss men räknar med fylligare besked från myndigheterna inom ett par veckor.

Tills dess är du välkommen med frågor till Henrik von Hofsten

Länkar till mer information om HCT

1.

Trafikverkets rapport om längre och tyngre fordon

http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____6310.aspx

2.

Transportstyrelsens rapport om längre och tyngre fordon

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Transportstyrelsen-foreslar-regelandringar-for-att-tillata-tyngre-och-langre-fordonstag-/

3.

Länk till Trafikverkets FUD-databas och Trivectorprojektet Systemeffekter av HCT

http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=2460

4.


5.


Studier som genomförts i samband med HCT-demonstrationer visar en minskning i bränsleförbrukning mellan 12-27 % per transporterat ton.

Resultat från Duo2: "Målet om minskat utsläpp har uppnåtts. Projektet har visat på en minskning på 27% i både CO2 och bränsle per transporterad godsmängd. Detta sker utan någon negativ påverkan på trafiksäkerhet, fordons eller infrastruktur. Vidare fungerar logistiken utmärkt då fordonskonceptet bygger på existerande transportenheter, s.k. moduler." Hela slutrapporten kan du läsa här: Duo2

Resultat från ETT-Demo:  "Skogsindustrin är beroende av effektiva och billiga virkestransporter. Som ett led i arbetet med effektivare och mer miljövänliga transportfordon har 74-tons och 90-tons timmerbilar testats. Resultat från ETT-Demo visar en potentiell minskning av bränsleförbrukningen, mellan 8 % (74-tonsfordon med kran) och 21 % (90-tonsfordon utan kran) vid användandet av högkapacitetsfordon." Hela arbetsrapporten kan du läsa här:  ETT-Demo

I studien Fokusveckor 2013  var syftet att jämföra bränsleförbrukningen för två  74-tons ST-fordon med konventionell timmerbil under kontrollerade former. Försöket har lagts upp enligt ABba-metoden och bränsleförbrukningen har registrerats med Dynafleet. Två separata studieled har genomförts, ett på ST-kran och ett på ST-grupp. Totalt har sju stycken upprepningar genomförts för ST-grupp, 11 upprepningar har genomförts för ST-kran. Resultatet har visat på en sänkning av medelbränsleförbrukningen med 6,9 – 7,8 % för ST-kran jämfört med en konventionell timmerbil och en sänkning av medelbränsleförbrukningen med 13,2 % för ST-grupp jämfört med en konventionell timmerbil. Hela arbetsrapporten kan du läsa här:  Fokusveckor

  
Resultat ECT: Behovet av transporter av coils till Olofström har varit lägre under år 1 jämfört med referensperioden
Bränsleförbrukningen per km har ökat medan bränsleförbrukningen per ton transporterat gods minskat
Emissionerna har blivit ca 17 % lägre jämfört med om ett traditionellt ekipage skulle använts. Detta innebär att utsläppen har reducerats med:  95 ton CO2, 73 kg CO, 2,2 kg HC, 291 kg NOx, 4,4 kg partiklar
Den ekonomiska besparingen av att använda ECT i jämförelse med ett traditionellt ekipage är ca 14 % under år 1, d.v.s. drygt 1 miljon kronor eller ca 5 kr per transporterat ton
Trafiksäkerheten verkar vara oförändrad eller något bättre. Andelen hastigheter över den angivna gränsen har minskat. Inga incidenter eller avvikelser har rapporterats.
Förarna har inte märkt av ett ökat vägslitage
Andelen vilotid har inte förändrats. Däremot har överträdelserna mot rastregeln minskat medan överträdelser mot nattregeln ökat.
Förarna upplever ett ökat slitage på däcken. Inga särskilda anmärkningar har kommit vid semesterkontroller eller besiktningar. Hela slutrapporten kan du läsa här: Ett Coil Till